Stormen Dagmar och elektronisk kommunikation - PTS-ER-2012:21

2012-06-29

Sammanfattning

PTS har genomfört en utredning av effekterna av stormen Dagmar som orsakade omfattande trädfällning, långvariga och omfattande strömavbrott och avbrott inom elektronisk kommunikation. Avbrotten inom elektronisk kommunikation påverkade flera län där Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län samt delar av Dalarna drabbades värst.

I fasta kommunikationsnät drabbades uppskattningsvis 48 000 abonnenter av avbrott som pågick längre än 24 timmar, i huvudsak orsakade av störningar i elförsörjningen. På samma sätt drabbades över 200 000 abonnenter av avbrott i mobila kommunikationsnät. Även här var elavbrott den vanligaste felorsaken. De mest allvarliga samhällskonsekvenser som störningar och avbrott inom elektronisk kommunikation orsakade under stormen Dagmar var avbrottens påverkan på möjligheten att nå nödnumret 112 och trygghetslarm.

Erfarenheter från stormen Dagmar visar att det finns flera områden där sektorns förmåga att motstå och hantera störningar har varit god men också områden där vidare utveckling är möjlig. PTS kommer, i enlighet med myndighetens strategi för robusta kommunikationer, att genomföra insatser för att stödja samhällsviktiga verksamheter vid anskaffning av robust kommunikation. Aktörerna inom sektorn elektronisk kommunikation och elsektorn kommer som del i pågående initiativ att förbättra samverkan och informationsutbyte mellan sektorerna. En del av detta informationsutbyte kopplas till kontakter mellan driftledningsorganisationer vid planering, koordinering och prioritering av insatser efter händelser som stormen Dagmar.

PTS har påbörjat en utredning kring reservelförsörjning och användningen av mobila reservelverk där lärdomarna från Dagmarstormen kommer att vara en viktig utgångspunkt.

Finska och norska erfarenheter från stormen Dagmar, tidigare stormar och andra händelser har givit upphov till ett flertal utredningar och förslag till åtgärder som syftar till att stärka robustheten i elektronisk kommunikation.

Konsekvenserna av stormen Dagmar visar hur beroende samhället och enskilda är av elektronisk kommunikation. Detta förhållande aktualiserar frågan om vad som bör vara en grundläggande nivå av driftsäkerhet som operatörerna ska leva upp till. Denna fråga kommer PTS att arbeta vidare med under hösten då arbetet med att ta fram föreskrifter gällande driftsäkerhet inleds.