Svensk telemarknad 2011 - PTS-ER-2012:17

2012-05-29

Skiftet från fasta till mobila tjänster på slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation fortsätter med oförminskad styrka.

Under 2011 ökade intäkterna på slutkundsmarknaden för elektroniska kommunikation och uppgick till sammanlagt nästan 53 miljarder kronor. En stor del av intäktsökningen härrör från ökningen av intäkter från mobila datatjänster som har ökat med nära 40 procent. De mobila bredbandsabonnemangen var 5,2 miljoner i slutet av 2011 och var fler än de fasta bredbandsabonnemangen som i slutet av 2011 var 3 miljoner. Det är mobilt bredband som tilläggstjänst, i form av smartphones, som står för den stora ökningen och de var fler än både mobila bredband som fristående tjänst respektive fasta bredband.

Det skickades och togs emot 101 000 Terabyte data i mobilnäten under 2011, vilket är nära en fördubbling mot året innan. Även antalet sända mms ökade under 2011, liksom sms:andet som fortsatte att öka i antal, men som för första gången minskade i antalet skickade sms per abonnemang och månad. Antalet utgående samtalsminuter från de mobila näten ökade och blev 23,2 miljarder under 2011. Samtidigt minskade antalet trafikminuter från fasta nät under 2011, vilket gjorde att antalet utgående trafikminuter minskade totalt sett.

Antalet abonnemang på bredband via fiber har ökat med 13 procent under 2011 och var 906 000. Antalet abonnemang på bredband via kabel-tv har ökat med 3 procent, medan antalet abonnemang på bredband via xDSL minskade med 5 procent. Sammantaget gör detta att antalet abonnemang på fast bredband har ökat lite under 2011.

Efterfrågan på högre överföringshastigheter ökar och antalet fasta bredbandsabonnemang med en överföringshastighet på 100 Mbit/s eller mer var 535 000 i slutet av 2011.

Antalet abonnemang på ip-tv fortsatte att öka, och ip-tv via fiber är den plattform som ökade mest. De var 251 000 abonnemang i slutet av 2011, vilket motsvarar en ökning med nästan 36 procent.

Det totala antalet abonnemang på fast telefoni fortsatte att minska medan antalet abonnemang på ip-baserad telefoni fortsatte att öka. Ip-baserad telefoni utgjorde en tredjedel av samtliga fasta telefoni abonnemang i slutet av 2011.

På PTS statistikportal www.statistik.pts.se finns statistiken i tabeller där även de enskilda operatörernas data är tillgänglig.