Bakgrund till ersättningsföreskrifterna - PTS-ER-2013:24

2013-12-11

Sammanfattning

Sedan den 1 maj 2012 finns det ett krav i lagstiftningen att olika uppgifter som uppstår vid kommunikation lagras i sex månader för att kunna användas av brottsbekämpande myndigheter, som till exempel Polisen.

PTS arbetar för att uppgifterna ska hanteras säkert och vara skyddade när tjänsteleverantörerna lagrar dem. PTS har tagit fram föreskrifter och allmänna råd för säkerhet vid lagring och föreskrifter om ersättning vid utlämnande. I den här rapporten beskriver PTS hur myndigheten har arbetat med framtagandet av föreskrifterna om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter.

Tjänsteleverantörerna ska ersättas för kostnader som uppstår i samband med utlämnande av lagrade uppgifter. PTS har i sina beräkningar utgått från att det innebär att kostnader för sökverktyg och personalkostnader för handläggningen av ärendet ska ersättas.

PTS har valt att utgå från de kostnader för sökverktyg och personal som de fyra största tjänsteleverantörerna på den svenska marknaden (TeliaSonera, Tele2, Telenor och Hi3G) förväntas ha under tidsperioden 2014-2018. De har alla verksamhet av den omfattningen att de kan förväntas ha goda rutiner och använder sig av sökverktyg med likvärdiga prestanda och kostnader. För närvarande står de tillsammans för mer än 90 procent av samtliga utlämnanden av lagrade uppgifter till de brottsbekämpande myndigheterna.

Tjänsteleverantörens arbete med att lämna ut lagrade uppgifter består av olika moment såsom att söka och leverera de lagrade uppgifterna. PTS har i sina beräkningar av ersättning för utlämnande haft som utgångspunkt att tjänsteleverantörer vid utlämnande bl.a. kontrollerar att beställaren har behörighet att få ut begärda uppgifter och att dessa uppgifter är sådana att de kan lämnas ut. Vidare har myndigheten utgått från att kontakt mellan beställare och tjänsteleverantörer huvudsakligen sker via telefon, fax och e-post. PTS har inte i sina beräkningar utgått från att ett standardiserat gränssnitt, utarbetat av ett standardiseringsorgan, används för begäran och utlämning av lagrade uppgifter.

Ett viktigt underlag för PTS har varit de tidsstudier som myndigheten har genomfört hos några utvalda tjänsteleverantörer. PTS har, på plats, studerat hur mycket tid som personal hos tjänsteleverantörerna måste ägna åt att hantera olika typer av utlämnande av lagrade uppgifter. Genom tidsstudierna har PTS fått en god bild av variationerna i tidsåtgången för olika ärenden.

De ersättningsnivåer som PTS tagit fram kan huvudsakligen delas in i två olika kategorier, främst beroende på hur mycket personaltid som ett ärende medför. Ärenden där den lagringsskyldige måste utföra en teknisk utredning för att komplettera den uppsättning sökparametrar som krävs för att kunna söka begärda uppgifter har identifierats som en egen kategori. Samtidigt har ärenden, som kan lämnas ut utan särskild teknisk utredning, identifierats som en egen kategori.

Vidare tar PTS ersättningsnivåer hänsyn till om utlämnandet görs under eller utanför kontorstid (vardagar kl. 08.00-17.00).