Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation

2013-11-18

Sektorn elektronisk kommunikation bidrar till samhällsviktig verksamhet inom en rad områden, från hanteringen av finansiella tjänster till informations-förmedling som stöd för nationell, regional och lokal krisledning. Elektronisk kommunikation är också en allt mer betydelsefull del av företag, myndigheter och andra organisationer verksamhet, samt av människors vardag.

I risk- och sårbarhetsanalysen för sektorn elektronisk kommunikation genom-förs risk- och förmågebedömningar utgående från ett samhällsperspektiv. Här relateras förekomsten av avbrott och informationssäkerhetshändelser inom sektorn till den utsträckning som dessa avbrott kan innebära en stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, störningar i samhällets funktionalitet eller negativ påverkan på samhällets grundläggande värden. Risk- och sårbarhets-analysen innehåller också förmågebedömningar i enlighet med Myndigheten för samhällskydd och beredskaps riktlinjer.

Av de riskbedömningar som redovisas följer att programvarufel kan anses vara en betydande risk då sådana programvarufel kan leda till avbrott på nationell nivå. I de fall där en eller flera enskilda samhällsviktiga verksamheter är kritiskt beroende av den eller de tjänster som bortfaller kan mer allvarliga samhälleliga konsekvenser uppstå. Andra exempel på hot som PTS ser som allvarliga är elavbrott, stormar och andra väderfenomen som leder till omfattande elavbrott och tillhörande problem i återställningsarbete. Hårdvarufel och överbelast-ningar av tekniska system är andra exempel på hot som bedöms kunna få negativ samhällelig påverkan.

Risk- och sårbarhetsanalysen visar också att större operatörers verksamhet kan förväntas uppfylla högt ställda krav på krishanteringsförmåga och förmåga att i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga störningar. Mindre operatörer, med mindre resurser m.m., kan dock i vissa fall förväntas uppvisa en mindre väl utvecklad krishanteringsförmåga och förmåga att motstå allvarliga störningar. Sektorns större aktörer bedöms även kunna upprätthålla drift och övervakning av elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster över hela landet trots att en störning i GNSS-försörjningen uppstår.

Som följd av resultaten identifierar PTS flera områden där ytterligare åtgärder är önskvärda för att utveckla samhällets förmåga att motstå olika typer av störningar.