Slutredovisning av uppdrag att fortsatt genomföra särskilda informationsinsatser till slutanvändare i första hand inom området fast telefoni (dnr N2012/3340/ITP) - dnr 12-8342

2013-10-01

Slutrapport.