Svenskarnas användning av telefoni och internet 2013 - PTS-ER-2013:20

2013-11-26

Svenskarnas användning av telefoni och internet - PTS individundersökning 2013 har utförts av Sweco Eurofutures på uppdrag av  PTS.

Internet och tillgång till bredband

 • Fler än 90 procent av de svarande i åldern 16 – 75 år använder internet. Yngre svarspersoner använder internet i högre utsträckning än äldre svarspersoner, men användandet ökar bland de äldre svarspersonerna. År 2010 svarade 69 procent av 61-75-åringarna att de använde internet varje vecka. Nu är det 76 procent som svarar så.
 • Drygt 90 procent har tillgång till internet i hemmet. Vanligast är ADSL/VDSL, även om denna anslutningsform minskat över tid. Mobilt bredband (t.ex. USB-modem) ökar snabbast av de huvudsakliga anslutningsformerna under de senaste fem åren. Från 7 – 19 procent. Även fiber har ökat under de senaste åren.
 • Telia är fortsatt största operatör med en svarsandel på 38 procent. Därefter kommer ComHem (12 procent ) Tele2/Comviq (11 procent) och Bredbandsbolaget (9 procent).
 • Sex procent av de svarande har bytt internetoperatör under det senaste halvåret, vilket är en stabil nivå jämfört med tidigare år. De vanligaste skälen till att byta är för att få ett lägre pris och för att kunna få en högre hastighet.
 • Andelen som har ett kompletterande anslutningssätt har ökat kraftigt över tid. Framförallt har mobiltelefonen som kompletterande anslutningsform ökat – från 9 procent år 2009 till 42 procent i år.
 • Användningen av olika typer av internettjänster via dator är relativt stabil mellan år 2011 och år 2013. Däremot förändras användningsmönstret snabbt för mobiltelefoner. Mellan år 2011 och år 2013 ökar till exempel andelen som tittat på rörlig bild via mobilen från 31 procent till 60 procent. Under samma period ökar användningen av internettelefoni (t.ex. via Skype) via mobiltelefonen från 12 till 26 procent.
 • Flera nya frågor har ställts kring användningen av internettelefoni (till exempel via Skype). Ungefär hälften (47 procent) av de svarande använder internettelefoni via dator eller surfplatta. Två tredjedelar av dessa ringer endast till andra användare av samma tjänst.

Mobiltelefoni

 • Närmare 100 procent av de svarande använder mobiltelefon för privat bruk. Gruppen som får sin mobiltelefoni betalad av sin arbetsgivare har ökat över tid.
 • Andelen som enbart har mobiltelefoni ökar. År 2009 hade 15 procent enbart fast mobil, i årets undersökning är andelen 30 procent. Detta som en följd av att den fasta telefonin minskar. På en specifik fråga har man fått svara på om man kan tänka sig att avstå från sin fasta telefon i hemmet och enbart använda mobiltelefon. Sex av tio svarar ja på frågan, och en stor andel av dessa har redan gjort det. Vanligaste skälen till att inte vilja byta är att hushållet behöver eller vill ha kvar den fasta telefonen samt att man har bredband via det fasta nätet.
 • Telia är största operatören med en svarsandel på 37 procent. Därefter följer Tele2/Comviq (24 procent), Telenor (14 procent), 3 (10 procent) samt Halebop (6 procent).
 • De flesta tycker att mobiltelefonen har en god generell täckning (72 procent). Men andelen som säger att mobiltelefonen fungerar bra att ringa eller surfa med varierar beroende på regiontyp. I storstadsregioner är andelen som säger att mobiltelefonen fungerar bra att ringa eller surfa med 10 till 20 procentenheter större än i glesbygdsregioner.
 • Precis som när det gäller internetoperatör (och även operatör för fast telefoni) har ungefär var tionde svarande bytt mobiloperatör under det senaste året. År 2010 uppgav 41 procent av de tillfrågade att lägre kostnad var anledningen till att man hade bytt operatör. I år har siffran sjunkit till 30 procent. Samtidigt ökar betydelsen av vilken telefon vi får erbjudande om från 16 till 28 procent under samma period.

Fast telefoni

 • Användningen av fast telefoni minskar. Andelen som säger att de inte har fast telefoni i hushållet har ökat från 22 procent år 2011 till 31 procent år 2013. Framförallt är det de yngre hushåll som avstår från fast telefoni, men andelen ökar också bland äldre.
 • Användningen av ip-telefoni (bredbandstelefoni) ökar. Av de som har fast telefoni har andelen med ip-telefoni ökat från 22 procent år 2011 till 37 procent i år.
 • Telia är största operatör. 55 procent av de svarande har Telia som operatör. Därefter kommer Tele2 (12 procent), ComHem (9 procent, Bredbandsbolaget (7 procent) och Glocalnet (3 procent).
 • De svarande ringer mer sällan med sina fasta telefoner än med sina mobiltelefoner. 30 procent av fasttelefonianvändarna ringer mindre än 1 gång per vecka. Motsvarande siffra bland mobiltelefonianvändarna är 7 procent.
 • Cirka 30 procent av användarna av fast telefoni har under de senaste 6 månaderna drabbats av någon typ av problem. Vanligast är att man inte kan ringa ut eller inte får kopplingston (16 procent) eller att ljudkvaliteten är låg (13 procent). Hushåll med ip-telefoni har i högre grad upplevt någon typ av problem än hushåll med traditionell fast telefoni (46 respektive 21 procent).
 • Andelen som sammantaget är nöjda med sin operatör för fast telefoni minskar något över tid. I år svarar 68 procent att de sammantaget är nöjda. Minskningen beror inte på fler missnöjda utan på att fler svarar vet ej eller inte svarar alls.
 • Också när det gäller fast telefoni har cirka 10 procent bytt operatör under det senaste året. Bytet gick i de flesta fall bra, men var fjärde svarsperson som bytt operatör har upplevt någon typ av problem.
 • Andelen som någon gång ofrivilligt bytt operatör är konstant över tid. I år svarar 3 procent att de någon gång bytt operatör utan att de själva bett om det.