Samråd om kalkylräntan för mobila nät - en uppdatering - PTS-ER-2014:17

2014-05-23

Det finns konkurrensproblem på marknaden för elektronisk kommunikation. PTS arbetar därför med att sätta upp regler för att skapa en förutsägbar och jämn spelplan för samtliga marknadsaktörer. I förlängningen skapar detta bättre utbud och valmöjligheter för konsumenterna. Som ett led i detta arbete har PTS beslutat att ålägga ett antal mobiloperatörer att tillämpa kostnadsorienterad prissättning på samtalsterminering som omfattas av marknaden mobil samtalsterminering. För att räkna ut kostnadsorienterade priser använder PTS en kalkylmodell. En parameter i kalkylmodellen är kalkylräntan, vilket detta samråd handlar om.

Denna rapport presenterar en uppdaterad kalkylränta, vilken används för att beräkna avkastningen på investerat kapital och ger diskonteringsfaktorn i den mobila modellen vilket påverkar kostnadsresultaten som genereras av modellen. I den mobila modellen används en real kalkylränta, vilket innebär att den nominella kalkylräntan som detta samråd handlar om rensas för inflation.

Avsikten är att den uppdaterade kalkylräntan ska tillämpas i och med uppdateringen som är tänkt att gälla från 1 juli 2014. Den nu gällande kalkylräntan beslutades i början av 2011 och samråd genomfördes under 2010- 2011 där PTS aviserade att kalkylräntan skulle ses över efter tre år. Sedan 2011 har marknaderna utvecklats, räntorna fallit samt bolagsskatten sänkts från 26,3 procent till 22,0 procent 2013, vilket gör det motiverat att uppdatera kalkylräntan.

Metoden som används för att räkna ut kalkylräntan är WACC (Weighted Average Cost of Capital) eller på svenska vägd genomsnittlig kapitalkostnad. WACC-formeln använder följande sex faktorer för att beräkna kalkylräntan:

  • riskfri ränta: ränta på 10-åriga statsobligationer
  • skuldsättningsgrad: nettoskulder i förhållande till bolagsvärde
  • kreditriskpremie: skillnad mellan riskfri ränta och avkastning på företagsobligationer
  • skatt
  • aktiemarknadsriskpremie: avkastning på aktier utöver riskfri ränta
  • beta: en akties risk i förhållande till hela aktiemarknaden

I det följande presenteras förslag för de sex faktorerna med utgångspunkt från den gällande kalkylräntan.

I beräkningen av kalkylräntan använder PTS en jämförelsegrupp bestående av 22 europeiska operatörer som valts ut på grund av att de är mobiloperatör i minst ett land i Europa och är noterade vid någon aktiebörs.

PTS använder räntan på 10-åriga statsobligationer för att fastställa den riskfria räntan , och den beräknas på rullande 7-års genomsnitt, vilket gör att kalkylräntan kan vara stabil över längre tid och överbrygga konjunkturcykler.

Räntan har sjunkit sedan 2011 och det leder till att den riskfria räntan enligt PTS förslag sänks till 2,92 procent från nuvarande 3,71 procent.

Skuldsättningsgraden bland de europeiska operatörerna ligger för närvarande på ett genomsnitt på 35 procent. PTS förslag är att använda en skuldsättningsnivå som baseras på ett genomsnitt för jämförelsegruppen i stället för den nuvarande tillämpningen av två nivåer på 15 procent för låg skuldsättning och 35 procent för hög skuldsättning. Det innebär en förenkling eftersom den nuvarande beräkningen baseras på två skuldsättningsnivåer och kalkylräntan är ett genomsnitt av de två beräkningarna. Det innebär att PTS föreslår att skuldsättningsgraden sätts till 35 procent.

En konsekvens av finanskrisen är att kreditriskpremien ökat. Detta leder till att PTS föreslår en höjning av kreditriskpremien, men som en konsekvens av att endast tillämpa en skuldsättningsnivå, till 220 baspunkter, jämfört med nuvarande nivå på 125 respektive 175 baspunkter för låg respektive hög skuldsättning.

Den fortsatta osäkerheten på finansmarknaden har lett till att investerarna kräver högre avkastning på aktier. PTS föreslår därför att aktiemarknadsriskpremien höjs från den nuvarande nivån på 5,00 till 5,50 procent.

Baserat på ett genomsnitt för utvecklingen av jämförelsebolagens aktier i relation till ett internationell index under de senaste fem åren föreslår PTS att tillgångsbeta sätts till 0,50 vilket med en skuldsättningsgrad på 35 procent ger ett beta på 0,77, jämfört med nuvarande beta som är 0,75 och 0,98 för låg respektive hög skuldskuldsättning.

Sammantaget innebär detta att PTS föreslår att kalkylräntan sänks till 7,8 procent från nuvarande 9,4 procent. I en internationell jämförelse hamnar PTS förslag något under genomsnittet i Europa, men över Danmark som har en kalkylränta på 4,5 procent, Nederländerna 6,7 procent och Tyskland 7,1 procent, vilka samtliga har publicerat sina respektive nivåer under 2012-2013. Samtidigt finns det länder som ligger högre än Sverige, som Storbritannien 8,8 procent, Frankrike 10,4 procent samt Norge 11,8

PTS välkomnar synpunkter på förslaget.