Uppdrag till Post- och telestyrelsen avseende säkerheten i telenäten vid svåra påfrestningar - mars 2002

2002-02-14

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av regeringen att utreda behovet av och föreslå de författningsändringar vilka, dels säkerställer att telekommunikationer kan fungera i händelse av svår påfrestning på samhället i fred, dels möjliggör för samhället att ställa krav på grundläggande säkerhet i teleinfrastrukturen i syfte att minska konsekvenserna av en svår påfrestning om en sådan skulle inträffa.

Mot bakgrund bl.a. av att samhällets ökade användning och beroende av telekommunikationer medför att toleransen för avbrott och störningar minskar, att hotbilden i vissa avseenden har förändrats, att Sårbarhets- och säkerhetsutredningen i betänkandet ”Säkerhet i en ny tid” (SOU 2001:41) ser ett behov av säkerhetshöjande åtgärder inom teleområdet och att det med stöd av telelagen (1993:597) endast finns begränsade möjligheter att ställa säkerhetskrav har PTS gjort bedömningen att det finns behov av författningsändringar som syftar till att minska sårbarheten i fred. En situation eller händelse, t.ex. allvarliga störningar eller avbrott kan anses vara en svår påfrestning på samhället i fred. PTS ser ett behov av att öka skyddet och motståndskraften mot avbrott och störningar generellt, oavsett om avbrotten och störningarna är följden av ett hot som förorsakat en svår påfrestning på samhället i fred eller någon annan typ av hot.

PTS föreslår två ändringar i telelagen. PTS föreslår för det första en ändring av 18 § telelagen som syftar till att öka kraven på grundläggande säkerhet i teleinfrastrukturen och att säkerställa att telekommunikationer kan fungera i krissituationer. Ändringen innebär att grundläggande krav på skydd mot avbrott och störningar måste uppfyllas och åtgärder vidtas för att säkerställa att telekommunikationer kan upprätthållas under avbrott eller störningar.

PTS föreslår även att det införs en ny bestämmelse som syftar till att vid kapacitetsbrist säkerställa behovet av telekommunikationer för räddningsinsatser. Förslaget innebär att det under vissa förutsättningar skall vara möjligt att prioritera telekommunikationer som behövs för att planera, genomföra och styra räddningsinsatser som är nödvändiga för att skydda liv, personlig säkerhet eller hälsa. PTS föreslår att det beträffande båda bestämmelserna anges att de krav som ställs inte får vara mer betungande än som kan anses vara skäligt med hänsyn till verksamhetens omfattning och betydelse.

PTS ser inte de två förslagen som kopplade till varandra och anser att förslagen i den fortsatta handläggningen kan behandlas separat. PTS bedömer det som lättare och mer angeläget att genomföra förslaget om ändring av 18 § telelagen.