Robusta elektroniska kommunikationer - Strategi för åren 2003-2005 - PTS-ER-2003:13

2003-03-31

Post- och telestyrelsen (PTS) har av regeringen fått i uppdrag att för telekommunikationerna redovisa en strategi för hur arbetet med åtgärder för att minska konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred och med att öka beredskapen inför höjd beredskap och krig skall bedrivas. Strategin skall avse åren 2003 t.o.m. 2005.

PTS har valt att till begreppet telekommunikationer hänföra alla typer av elektronisk kommunikation. Föreliggande dokument redovisar den strategi som PTS, inom ramen för det uppdrag som givits myndigheten i förordning, instruktion och regleringsbrev, avser tillämpa i sin myndighetsutövning och i beslut inom detta område. PTS har tolkat uppdraget, vilket överensstämmer med regeringens tolkning av begreppet i prop. 2002/03:110 sidan 339, som att den begärda strategin skall ange principer för arbetet med att minska sårbarheten och öka robustheten hos de elektroniska kommunikationerna.

En enskild åtgärd för att höja säkerheten är ofta verkningsfull vid såväl fredstida kriser som för att öka beredskapen inför höjd beredskap och krig. Därför redovisas angelägna åtgärdsområden utan en strikt uppdelning på kris, svåra påfrestningar i fred resp. höjd beredskap och krig.

PTS redovisar ett till dagens förhållanden anpassat mål för skyddet av de elektroniska kommunikationerna vid svåra påfrestningar på samhället i fred, höjd beredskap och krig. Detta mål utgör en precisering av de mål statsmakterna fastställt för samhällets säkerhet och beredskap.

PTS redovisar principer för samarbete om säkerhet mellan företrädare för allmänna intressen och enskilda aktörer inom elektronisk kommunikation. Utgångspunkten för samarbetet skall vara de former för elektronisk kommunikation som under normala förhållanden och fri konkurrens växer fram i samhället. Samarbetet med enskilda aktörer skall syfta till att öka medvetenheten om de svåra situationernas krav och att finna lämpliga kompletterande åtgärder för att tillgodose skyddet för de elektroniska kommunikationerna vid svåra påfrestningar på samhället i fred, höjd beredskap och krig.

Därefter redovisas ett antal olika åtgärdsområden som PTS anser angelägna för insatser. För varje sådant område redovisas syfte, inriktning och insatser. Åtgärdsområdena är:
1. Stimulans till ett ökat användaransvar inom elektroniska kommunikationer
2. Ökad redundans och flexibilitet i nätverk
3. Förbättrat skydd mot både fysiska och elektromagnetiska hot
4. Minskad känslighet för informationsoperationer samt åtgärder för att motverka sådana
5. Säkrare elförsörjning och fördjupat samarbete mellan el- och teleområdena
6. Stöd till satsningar på inre säkerhet
7. Fördjupat internationellt samarbete
8. Förbättrad förmåga till krishantering inom elektroniska kommunikationer
9. Granskning av vilken funktionssäkerhet som uppnås i näten

Avslutningsvis redovisar PTS grunder för prioritering av insatser.