Elektroniska kommunikationer och stormen den 8-9 januari 2005 - Hur uppnås robustare elektroniska kommunikationer? - PTS-ER-2005:9

2005-02-23

Rapporten beskriver konsekvenserna av stormen och ger några exempel på det omfattande förebyggande arbete som pågår och pågick även före stormen. Rapporten lämnar också förslag på ytterligare åtgärder som skulle kunna vidtas för att skapa robustare elektroniska kommunikationer.

Enligt 5 kap 7§ första stycket 1 EkomL skall operatörerna bedriva verksamheten så att det allmänna telefonnätet till fast anslutningspunkt har god funktion och teknisk säkerhet jämte uthållighet och tillgänglighet vid extraordinära händelser i fredstid.

Stormen innebar att över en kvarts miljon abonnenter, omedelbart efter stormen inte kunde använda telefon. Tillgängligheten till fast och mobil telefoni såväl som Internet påverkades. Det främsta skälet till att de elektroniska kommunikationerna slutade fungera var att elförsörjningen inte längre hade normal funktion. Därutöver förstörde stormen teleutrustning och luftledningar för elektronisk kommunikation.

Ett intensivt reparationsarbete har lett till att antalet abonnenter som saknar sin telefoni successivt minskat. Arbetet med att reparera telekommunikationerna kräver att servicepersonal kommer fram till teleutrustningen vilket i sin tur kräver omfattande röjningsarbete. Arbetet består i att få igång reservelförsörjning så att stationer fungerar, att laga fel i stationer och ut mot kunder, att förflytta och utföra service av reservkraftsaggregat och att återkomma med mer långsiktiga lösningar av provisoriska reparationer. Under reparationerna vidtas också åtgärder som att informera kunder, att samverka med andra aktörer, att åtgärda normala fel och att hitta alternativa lösningar. Exempel på osäkerhetsfaktorer är att ordinarie elförsörjning dröjer innan den kommer tillbaka, att tillgången på reservdelar blir en begränsande faktor och väderpåverkan såsom nya stormvindar, regn och snö.

Operatörerna bedömer att kostnaderna för skadorna uppgår till cirka 400 miljoner kronor.

Inom ramen för PTS uppdrag inom verksamhetsområdena ”Det civila försvaret” och ”Svåra påfrestningar” genomför PTS och flera telekomoperatörer gemensamma insatser. Inriktningen för PTS grundas på myndighetens strategi för robusta elektroniska kommunikationer (PTS-ER-2003:13) och leder till ett antal åtgärder. Några åtgärder i syfte att minska sårbarheten från beroendet av el är att utveckla samarbetet mellan el- och telekomoperatörer, utreda och vidta åtgärder vad avser ömsesidiga el- teleberoende på regional och lokal nivå, att förbättra försörjningen avseende reservel och finna alternativa källor till reservel. Några åtgärder i syfte att förbättra näten är att åstadkomma redundanta förbindelsevägar, skydda knutpunkter, studera IP-telefoni ur ett robusthetsperspektiv och dess betydelse för samhällets funktioner samt bidra till att spårbar tid är tillgänglig och sprids stabilt. Åtgärder i syfte att förbättra utnyttjandet av näten är att utreda förutsättningarna för att införa prioritetssystem i de elektroniska kommunikationerna, öka handlingsberedskapen inför påfrestningar och genomföra nationella övningar.

Även om det redan i dag genomförs ett omfattande robusthetsarbete går det att förbättra robustheten i de elektroniska kommunikationerna genom att vidta ytterligare åtgärder. Det går att ändra ambitionsnivån hos såväl operatörer som hos staten vad avser robusthetsåtgärder. Det behövs exempelvis stöd från respektive ledning såväl i den privata som offentliga sektorn om robusthetsarbetet skall bli effektivt. Informationsbehovet är stort varför branschen bör utveckla gemensamma riktlinjer för hur informera kunder och allmänhet. Andra exempel kan vara att utveckla gemensamma former för dokumentationen av den fysiska infrastrukturen, samordna nedgrävning av kablar och kanalisation i samband med utbyggnad och modernisering av infrastrukturen. Det bör göras en översyn av ellagen så att den anpassas utifrån behoven av reservel.

Det måste bli tydligare för kunder vilken kvalitet, säkerhet och robusthet som operatörerna tillhandahåller. Här finns ett stort informationsbehov hos användarna. Såväl operatörer som staten har ett ansvar att sprida sådan information.

PTS har innan stormen ”Gudrun” lämnat in ett lagförslag som syftar till utökade krav på god funktion och teknisk säkerhet.

Vid störningar i vilka mobilnäten drabbas hårt har det visat sig att det finns ett behov av att kunna nyttja tillgängliga mobila nät, genom roaming oavsett operatör, för vissa kategorier i samhället. Ett sådant förfarande kan i kris situationer korta ner avbrottstiderna. På vilket sätt en sådan funktion skall nyttjas vid svåra påfrestningar och extraordinära händelser bör studeras närmare.