Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 28 GHz-bandet

2009-04-08

Post- och telestyrelsen (PTS) översänder härmed förslag till beslut att enligt 3 kap. 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation begränsa antalet tillstånd i 28 GHz-bandet.

Enligt 8 kap. 10 § samma lag ska berörda parter ges tillfälle att yttra sig till förslaget till beslut inom skälig tid.

PTS översänder också förslag till allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 28 GHz-bandet.

PTS efterfrågar särskilt synpunkter på om reglerna för auktionen är tydligt beskrivna, tidplan för tilldelningsprocessen samt de tekniska villkoren.

Till den slutliga allmänna inbjudan kommer att bifogas en ansökningsblankett samt en mall för bankgaranti. Dessa dokument finns inte i remissen.

Frågor kan under tiden fram till 6 maj ställas till 28GHz@pts.se

Skriftliga yttranden över remissen ska ha kommit in till PTS senast den 6 maj 2009. PTS tar gärna emot svaren i elektronisk form (pts@pts.se).

Yttranden på samrådet har kommit in från: