Remiss av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd att använda radiosändare i 3,7 GHz-bandet samt allmän inbjudan till ansökan

2009-06-10

Post- och telestyrelsen (PTS) översänder härmed förslag till beslut att enligt 3 kap. 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation begränsa antalet tillstånd i 3,7 GHz-bandet.

Enligt 8 kap. 10 § samma lag ska berörda parter ges tillfälle att yttra sig till förslaget till beslut inom skälig tid.

PTS översänder också förslag till allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 3,7 GHz-bandet.

Till den slutliga allmänna inbjudan kommer en ansökningsblankett och ett budformulär att finnas tillgängliga på PTS webbplats, www.pts.se/3700MHz-auktion. Dessa dokument finns inte i remissen.

Frågor kan under tiden fram till 17 augusti ställas till 3700MHz@pts.se

Skriftliga yttranden över remissen ska ha kommit in till PTS senast den 17 augusti 2009. PTS tar gärna emot svaren i elektronisk form (pts@pts.se).

 Ta del av inkommet remissvar från Telia Sonera i dokumentlistan intill.