Remiss - PTS förslag till begränsningsbeslut, allmän inbjudan och föreskrift om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet

2010-09-07

Post- och telestyrelsen (PTS) översänder härmed förslag till föreskrifter och konsekvensutredning samt förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet.
Enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en myndighet som avser att besluta om föreskrifter inhämta synpunkter från statliga myndigheter och näringslivet m.fl. som berörs av förslaget.

Enligt 8 kap. 10 §  lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska PTS när myndigheten avser att meddela ett s.k. begränsningsbeslut enligt 3 kap. 7 § samma lag ge berörda parter tillfälle att yttra sig över förslaget.
Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över bilagda förslag. Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 5 oktober 2010. PTS emotser gärna svaren i elektronisk form till adressen 800-bandet@pts.se.

Har ni frågor om PTS förslag är ni välkomna att kontakta Sally Ibrahim, tfn 08-678 57 48 eller e-post 800-bandet@pts.se.

Läs mer om ansökan om tillstånd i 800 MHz-bandet

Inkomna remissvar: