Remiss - PTS förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet

2011-04-27

Post- och telestyrelsen (PTS) översänder härmed förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet.

När PTS avser att meddela ett begränsningsbeslut enligt 3 kap. 7 § ska myndigheten enligt 8 kap. 10 § samma lag ge berörda parter tillfälle att yttra sig över förslaget.

Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över bilagda förslag. Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 25 maj 2011. PTS emotser gärna svaren i elektronisk form till adressen 3500MHz@pts.se.

Har ni frågor om PTS förslag är ni välkomna att kontakta Johan Hansson, telefon 08-678 56 52 eller via e-post till 3500MHz@pts.se.

Remissammanställning

PTS remissammanställning (pdf, öppnas i nytt fönster)

Yttrande har inkommit från: