Remiss angående PTS förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 70/80 GHz-banden

2013-04-11

PTS har skickat förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan till ansökan om tillstånd till att använda radiosändare i 70/80 GHz-banden.

När PTS avser att meddela ett begränsningsbeslut enligt 3 kap. 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ska myndigheten enligt 8 kap. 10 § samma lag ge berörda parter tillfälle att yttra sig över förslaget.

Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över bilagda förslag. Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 14 maj 2013. PTS emotser gärna svaren i elektronisk form till adressen 70och80GHz-banden@pts.se.

Remissammanställning:

Remissammanställning

Inkomna synpunkter: