Remiss av PTS föreskrifter om ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål - dnr 12-4585

2013-07-02

PTS föreslår föreskrifter om ersättning av utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål.

PTS har sedan 2011 arbetat med föreskrifter om ersättning för kostnader som uppstår vid utlämning av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål. Under sommaren 2012 genomfördes en remiss och av inkomna remissvar har PTS omarbetat föreskrifterna och konsekvensutredningen.

Enligt 46 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation får PTS meddela föreskrifter om ersättningar.

PTS bereder er härmed tillfälle att yttra er över föreslagna föreskrifter.

Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 2 september 2013. PTS emotser svaren i elektronisk form till adressen pts@pts.se.

A short summary of the proposal in English.

Remissvar

Sammanställning och analys