Remiss - PTS förstudierapport 1800 MHz

2015-03-03

PTS publicerar idag ett utkast till förstudie avseende framtida användning och tilldelning av frekvensbandet 1775-1780/1870-1875 MHz för remiss med intressenter. I förstudien har PTS kartlagt och analyserat förutsättningar inför en eventuell kommande tilldelning.

2015-05-22
Inkomna synpunker:

 

2015-03-26
Utökad svarstid till den 13 april.

 

Ni bereds härmed tillfälle att lämna synpunkter på förstudierapporten och på PTS preliminära bedömningar, samt utöver detta lämna kompletterande information.

PTS önskar särskilt svar på följande frågor:

  • Överensstämmer beskrivningen och den analys som görs i förstudien med er uppfattning?
  • Vilken är er egen bedömning av fördelar respektive nackdelar med de två alternativa tilldelningsmetoder som beskrivs, och vilka argument och fakta stödjer respektive alternativet?
  • Hur bedömer ni utvecklingen vad gäller den framtida användningen av det befintliga undantaget (i bandet 1780-1785/1875-1880 MHz), beaktat de förändringar som införs från 2015?
  • Hur ser ni på det framtida behovet av ytterligare undantag från tillståndsplikt för elektroniska kommunikationstjänster för mobiltelefoni och mobilt bredband?
  • Hur ser ni på behovet av kapacitet för användning av olika systemlösningar, t.ex. UMTS, WiMAX och LTE på 10 års sikt?
  • Hur ser ni på behovet av att möjliggöra annan användning (t.ex. PoD och FoU)  i vissa geografiska områden och därmed frångå den nationella användningen i bandet i dessa områden, om detta  är behovsmässigt och samhällsekonomiskt försvarbart.
  • Om ni ser sådana behov ange den frekvensmässiga och geografiska omfattningen av det behov ni ser inom det nu aktuella frekvensutrymmet.
  • Hur bedömer ni det egna intresset för bandet vid en eventuell framtida tilldelning?

Den som vill lämna svar på frågorna eller synpunkter på rapporten kan göra detta skriftligen till PTS på adressen 1800MHzbandet@pts.se.