Remiss angående PTS förslag till ändring av 9 § Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

2016-02-23

Remiss angående PTS förslag till ändring av 9 § Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till ändring av 9 § Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner.

Skriftliga yttranden ska ha inkommit till PTS senast tisdag 22 mars 2016. Märk svaret med PTS diarienummer 16-996 och skicka svaren till pts@pts.se.

I samband med att de nya föreskrifterna träder ikraft kommer föreskrifterna och tillhörande information uppdateras på PTS webbsida.

Inkomna synpunkter:

Com Hem, Enerigmarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Myndigheten för press, radio och tv, SMHI, Swedac, Sveriges Kommuner och Landsting, TeliaSonera och Vinnova har lämnat remissvar där de säger att de inte har några synpunkter, eller avstår från att svara.

PTS sammanställning av remissvar och myndighetens bemötanden

Ta del av remissammanställning och bemötanden