PTS inleder försök med bredbandsbaserad teckenspråkstolkning

2003-07-02

PTS inleder ett försök som syftar till att öka möjligheterna för döva att kommunicera via teckenspråk med hörande som använder sig av en vanlig taltelefon. I försöket utvecklas en Internettjänst för teckenspråkstolkning. Försöket förväntas öka tillgängligheten till tolktjänster och minska kostnaderna för samhället och användarna.