PTS tjänster för funktionshindrade ger stor nytta

2005-06-02

Rapporten ”Tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionshinder” redovisar en utvärdering av de tjänster och försöksprojekt som PTS upphandlar.

Rapporten visar att de aktuella tjänsterna och försöksprojekten är till stor nytta för brukarna. Framför allt bidrar de till ökad självständighet, ökad tillgång till information och tidsbesparingar. Det finns dock behov av vidareutveckling av tjänsterna i takt med den tekniska utvecklingen. Främst bör en utveckling ske för att tillgodose brukarnas behov av mobilitet och flexibilitet, positionering samt stöd och hjälp vid telefonsamtal.

Rapport