PTS stöder studie om surfplattor

2011-02-10

Kommunikationsmyndigheten PTS finansierar en studie om surfplattor där teknik och användbarhet ska utvärderas ur ett tillgänglighetsperspektiv. Syftet med studien är att kartlägga hur tillgängliga ett antal av de allt mer populära surfplattorna är för personer med läs- och skrivsvårigheter, synskadade och hörselskadade.

För att alla människor ska kunna ta del av informationssamhället krävs att tillverkare och utvecklare redan i planeringsfasen tar hänsyn till människors olika förutsättningar och utformar lösningar så att de tillgodoser så många behov som möjligt.


- Om leverantörer och teknikutvecklare i ett tidigt skede uppmärksammas på att det finns potential att utveckla produkter och tjänster som är tillgängliga och användbara kan fler personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, delta i det digitala samhället, säger Göran Marby, generaldirektör på PTS.

Möjligheten till bildtelefoni ska utvärderas

To Me Group AB genomför studien och kommer undersöka ett urval av surfplattor. Funktioner, så som sökning av information och navigering i innehåll, ska utvärderas samt olika former av visuell kommunikation. Det ingår också att jämföra de surfplattor som säljs som allmänna konsumentprodukter med de mobila surfplattor som föreskrivs som särskilda hjälpmedel till döva och personer med hörselnedsättning med avseende på möjligheten till bildtelefoni och videokommunikation.


Enligt PTS regleringsbrev får PTS finansiera utvecklingsprojekt för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom IT och elektronisk kommunikation med särskilt fokus på behoven hos personer med funktionsnedsättning. Projektet finansieras genom stöd av mindre betydelse enligt reglerna i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

För mer information:

Anna Boström, chef för enheten för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23,
e-post: anna.bostrom@pts.se
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55


Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se