Regeringen föreslår att PTS får ansvar att arbeta med uppgifter kring IT-incidenter

2002-03-19

Regeringen föreslår i propositionen ”Samhällets säkerhet och beredskap” att PTS ska få i uppdrag att arbeta med uppgifter kring IT-incidenter.

Uppdraget innebär att PTS ska:

  • ta emot incidentrapportering och föra statistik över incidenter som rör informationssäkerhet.
  • larma och sprida varningar samt ge aktiv tidskritisk rådgivning vid akuta informationssäkerhetsincidenter.
  • sprida kunskap, ge råd och information om hotbilder, risker, sårbarheter och vilka förberedelser och åtgärder som kan vidtas mot dessa.
  • förmedla kontakter, upprätta arkiv, bibliotek och databaser samt standardisera terminologin.

Regeringen föreslår att PTS ska börja arbeta med IT-incidenter eftersom den anser att PTS har hög beredskap inför frågorna och relativt snabbt kan bygga upp verksamheten. Uppbyggnadsarbetet ska ske successivt för att ansvarsförhållanden mellan myndigheter, samverkansformer och författningsfrågor ska klaras ut. PTS ska inrätta en samverkansgrupp för arbetet där bland annat Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, Försvarets Materielverk, Försvarets Radioanstalt och Krisberedskapsmyndigheten ska ingå.

Läs propositionen på regeringens webbplats.
Läs pressmeddelande från Näringsdepartementet.
Läs pressmeddelande från Försvarsdepartementet.