PTS skickar skrivelse till operatörer om e-postfiltrering

2004-12-13

Post- och telestyrelsen (PTS) har erhållit ett flertal konsumentklagomål avseende påstådd filtrering av e-postmeddelanden. Filtrering skall ha skett på så vis att e-postmeddelanden med vissa typer av bifogade filer raderats under pågående transport. Såvitt PTS känner till är detta ett förfarande som tillämpas av ett flertal operatörer.

Ett meddelande som är under transport har traditionellt åtnjutit ett förhållandevis högt skydd i svensk lagstiftning. I lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) återfinns bestämmelser om ett sådant skydd i 6 kap. 17 § där det stadgas att endast berörda användare får ta del av ett elektroniskt meddelande så länge det överförs med en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst eller över ett allmänt kommunikationsnät. Begreppet elektroniskt meddelande är vitt och omfattar mer eller mindre all slags information som överförs via en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst. Ett e-post brev eller en till detta bifogad fil torde tveklöst utgöra elektroniska meddelanden.

Det finns ett fåtal undantag till huvudregeln i 6 kap 17 § som stadgar att endast berörda användare får behandla ett elektroniskt meddelande. Bestämmelsen omfattar t. ex. endast behandlingar utöver de särskilda regler som finns om trafikuppgifter (EkomL 6 kap 5-7 §§) och tystnadsplikt (EkomL 6 kap 20 §). Vidare finns det några särskilt angivna situationer som undantas; dessa utgörs bland annat av automatisk lagring som är nödvändig för överföringen (exempelvis s.k. cachning) och avlyssning genom radiomottagare. Avslutningsvis skall också noteras att behandling är tillåten så länge någon av de berörda användarna har samtyckt till behandlingen.

Det är PTS uppfattning att de undantagsregler som inledningsvis redogjorts för ovan endast i mindre omfattning kan var tillämpliga i samband med automatisk filtrering av e-post. Men filtrering kan ske även i andra fall, om berörda användares samtycke inhämtats. Ett sådant samtycke skall vara aktivt, otvetydigt och informerat. Det vanligaste förekommande sättet att ge information och inhämta samtycke torde vara genom de abonnemangsvillkor som kunden tar del av innan avtal om tjänsten ingås. Att operatören i abonnemangsvillkoren härvid t. ex. endast förbehåller sig rätten att stänga av tjänsten under en begränsad tid eller i en begränsad omfattning torde inte vara tillräcklig information för att ett samtycke till filtrering skall anses föreligga. PTS är dock samtidigt medveten om att alltför utförliga abonnentvillkor kan motverka sitt syfte genom att villkoren blir svåröverskådliga.

Ett sätt att förtydliga villkoren kan då vara att komplettera avtalsvillkoren med information via Internet. Om allmänna avtalsvillkor kompletteras med mer detaljerade beskrivningar av vilka behandlingar operatören avser vidta med användarens elektroniska meddelande och under vilka förutsättningar dessa behandlingar vidtas kan denna information i kombination med de allmänna villkoren enligt PTS uppfattning anses utgöra en grund för ett samtycke i lagens mening. Det bör dock anmärkas att de allmänna villkoren måste vara så pass specificerade att användaren får en uppfattning om de behandlingar som kan komma att ske, låt vara att den mer exakta beskrivningen av dessa behandlingar ges via information på Internet.

Det bör även anmärkas att den information som ges via Internet måste var så pass tillgänglig att användaren på ett mycket enkelt sätt kan tillgodogöra sig den. En allmän länkhänvisning till operatörens webbplats torde i vanliga fall inte vara så pass lättillgänglig eftersom den i praktiken kräver att användaren själv letar upp den berörda informationen.

I denna skrivelse redogörs för PTS uppfattning avseende möjligheterna att filtrera e-postmeddelanden med hänsyn till bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation. Skrivelsen riktar sig till tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster av mer betydande omfattning. PTS har härvid inte i detalj granskat samtliga de abonnemangsvillkor som tillämpas gentemot abonnenter. Syftet med skrivelsen är i första hand att uppmärksamma de aktörer som är skyldiga att följa bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation om PTS uppfattning i frågan.

PTS kommer också att informera konsumenterna på sin webbplats om varför e-post ibland filtreras. Vidare kommer konsumenterna att informeras om det ställningstagande myndigheten redogjort för ovan.

Sändlista: B2 Bredband AB, com hem, Direct2Internet, Glocalnet, Spray, TeliaSonera, UPC