Uppbyggnaden av Sveriges IT-incidentcentrum - Redovisning av resultat från etableringsfasen

2004-12-29

Post- och telestyrelsen mottog i maj 2002 ett regeringsuppdrag att inrätta en rikscentral för IT-incidentrapportering, med främsta uppgift att stödja samhället i arbete med skydd mot IT-incidenter.

Uppdraget innehåller förutom riktlinjer för uppdragets genomförande även en instruktion om att PTS ska redovisa vilka resultat som uppnåtts senast den 31 december 2004. Denna rapport utgör den redovisningen.

Kontakt: Johan Mårtensson, chef Sveriges Incidentcentrum, Sitic, tfn 0730-665725.

Läs rapporten