Rapport om IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv

2005-05-12

Försvarets Forskningsinstitut (FOI) har på PTS uppdrag studerat IP-telefoni ur ett sårbarhetsperspektiv.

Studien delades upp i två delar, i vilken den första delen utgjordes av en mer översiktlig studie på sårbarheter. Utifrån denna studie valdes några områden ut som studerades vidare i fas två. FOI lämnade sin rapport till PTS i januari 2005, vilken utgör slutredovisningen av FOI uppdrag mot PTS. Rapporten omfattar dels en genomgång av olika hot mot IP-telefoni dels en konsekvensanalys för tre utvalda sårbarhetsfrågor samt några scenarier som åskådliggör konsekvenserna för samhället vid införandet av IP-telefoni om ingen hänsyn tas till sårbarheterna.

Rapport