Policy ska öka transparensen kring IP-baserad telefoni

2006-09-21

PTS publicerar idag ett policydokument som rör IP-baserad telefoni i relation till ett antal sakfrågor. De frågor som behandlas är konsumentinformation, nödsamtal, nummerplanen för telefoni, elförsörjning och operatörernas anmälningsplikt.

Den snabbt framväxande IP-baserade telefonin har fört med sig ett antal frågeställningar kring hur tjänster ska bedömas ur regulatorisk synpunkt. I rapporten ”PTS policy för IP-baserad telefoni i relation till ett antal sakfrågor” redovisar PTS ett antal ställningstaganden med syftet att öka transparensen kring dessa frågor.

Policydokumentet har varit föremål för samråd med marknaden sedan i maj. När den slutgiltiga rapporten nu publiceras bemöter PTS i ett särskilt dokument även de synpunkter som inkommit.

För mer information:
Anders Johanson, chef avdelningen för nätsäkerhet, tfn 08-678 56 25.
Joanna Ledunger, chef avdelningen för marknadsfrågor, tfn 08-678 57 57.