PTS kräver bättre rutiner för felavhjälpning och information

2008-06-13

Enligt en underrättelse från PTS ska Telia Sonera lämna ut en rad uppgifter som rör felavhjälpning av slutkunders bredbandsanslutning via kopparnätet. Bristande tillgång till information för andra operatörer än Telia Sonera kan leda till att processen för felavhjälpning blir mindre effektiv för dessa, vilket drabbar operatörernas slutkunder. 

Telia Sonera ska bland annat lämna information om orsak till fel och varför planerad felavhjälpning försenas, åtgärder som underentreprenörer utför samt tydligt rapportera när felet är avhjälpt. Telia Sonera ska också se till att felavhjälpning av kopparförbindelsen sker för såväl bredbandstjänster som för den fasta analoga telefonin.  

Om Telia Sonera inte senast den 12 juli 2008 rättat sig i enlighet med denna underrättelse kan PTS förelägga bolaget att rätta sig.

Till underrättelsen

För mer information:
Eva Liljefors, chef enheten för accessnät, tfn: 0730-66 57 09