Konkurrens på bredbandsmarknaden viktig för öppna nät och tjänster

2009-11-30

Öppenhet skapar förutsättningar för innovation och stärker Sveriges konkurrenskraft. Tre viktiga komponenter för att säkerställa denna öppenhet är en fungerande konkurrens, likabehandling och kundrörlighet. Det konstaterar PTS i rapporten ”Öppna nät och tjänster”, som är resultatet av ett regeringsuppdrag.

Öppna nät och tjänster är bra för innovation och Sveriges konkurrenskraft. Men de måste balanseras mot andra viktiga intressen såsom investeringsincitament och nätsäkerhet. Detta är PTS slutsats i en rapport där myndigheten från olika håll analyserat vad begreppet öppenhet innebär på marknaden för elektronisk kommunikation. PTS konstaterar att en fungerande konkurrens, kundrörlighet och likabehandling skapar förutsättningar för öppna nät och tjänster. Likabehandling innebär att operatörer ges tillträde på lika villkor till de nät och den utrustning som krävs för att kunna producera och erbjuda bredbandstjänster till konsumenter.

Konkurrens på lika villkor
PTS konstaterar i rapporten att det är särskilt viktigt att konkurrensen fungerar på de mest grundläggande nivåerna vid produktionen av bredbandstjänster. En fungerande konkurrens främjas av likabehandling, det vill säga att operatörer ges tillträde på lika villkor till de resurser som krävs såsom existerande nätinfrastruktur och utrustning.

Näten i Sverige har idag varierande grad av öppenhet. Vissa nätägare erbjuder likabehandling på kommersiella villkor men i vissa fall kan det vara nödvändigt att reglera fram likabehandling. Till exempel Telia Soneras fasta nät är idag reglerat för att bolaget i möjligaste mån ska tillämpa likabehandling. Även nät som är byggda med hjälp av statligt stöd eller EU-stöd ska vara öppna. Likabehandling ger förutsättningar för flera operatörer att producera och erbjuda olika bredbands-tjänster, vilket ger ett varierat utbud som konsumenterna kan välja från.

Kundrörlighet påverkar öppenhet
PTS konstaterar i rapporten att konsumenternas förutsättningar för att byta operatör också är en viktig fråga. Anledningen är att risken att förlora kunder skapar incitament för operatörer att erbjuda det konsumenterna efterfrågar. Idag begränsas kundrörligheten av bland annat långa bindningstider, höga byteskostnader och andra inlåsningseffekter. Detta riskerar att hämma innovationstakten och försämra konsumenternas villkor på sikt.

För att konsumenterna ska kunna byta till den operatör som är mest fördelaktig ur konsumentens synvinkel, är det nödvändigt att de får tydlig information om bland annat bindningstider samt eventuella begränsningar i åtkomlighet till Internet och Internetbaserade tjänster. Leverantörerna måste därför vara tydliga i sin marknadsföring och i avtalsvillkor.

För att komma tillrätta med de utmaningar som rapporten pekar på, föreslår PTS ett antal åtgärder som behöver vidtas. En åtgärd är att Sveriges kommuner och landsting bör tydliggöra för kommunerna hur de ska agera för att främja konkurrensen och säkerställa likabehandling. En annan åtgärd är att bland annat PTS bör genomföra olika informationsinsatser mot konsumenter.

Läs rapporten ”Öppna nät och tjänster”

För mer information:
David Troëng, chef för konkurrensavdelningen, tfn: 070-861 72 19
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55