Omarbetade förslag till skyldighetsbeslut för bredbandsmarknader

2009-11-10

PTS kommunicerar omarbetade förslag till skyldighetsbeslut för marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bredbandstillträde för grossistledet. Förslagen ger operatörer, som är beroende av tillträde till Telia Soneras accessnät, möjligheter att erbjuda bredbandstjänster till konsumenter och företag. Reglerna ska skapa en förutsägbar och jämn spelplan för samtliga marknadsaktörer, och i förlängningen bättre valmöjligheter för konsumenterna. Eventuella synpunkter på beslutsförslagen ska lämnas in senast 24 november 2009.

Med anledning av de synpunkter PTS fått under det andra samrådet av beslutsförslagen har myndigheten gjort ett antal förändringar i dem. Enligt förvaltningslagen måste Telia Sonera, som är den operatör som har betydande marknadsinflytande på båda marknaderna, få möjlighet att yttra sig över de omarbetade beslutsförslagen innan de tas vidare i beslutsprocessen. PTS inbjuder även övriga operatörer att lämna synpunkter.

Liksom i tidigare beslutsförslag föreslås Telia Sonera få ett antal skyldigheter på bredbandsmarknaderna. Skyldigheterna omfattar tillträde för andra operatörer till Telia Soneras accessnät, som består av både koppar och fiber.  Regleringen innebär också att Telia Sonera även fortsättningsvis ska få rimlig ersättning för de reglerade produkter som företaget säljer till andra operatörer.

Förändringarna sedan förra samrådet i beslutsförslaget för marknaden för nätinfrastruktur rör främst skyldighetsavsnittet. PTS har bland annat tydliggjort tillträdesskyldigheten till Telia Soneras fibernät.

I beslutsförslaget för bredbandstillträde för grossistledet har PTS bland annat begränsat backhaul-skyldigheten. Vidare har PTS tagit bort kravet på att Telia Sonera måste beakta kostnadsskillnader vid prissättningen av bitströmstillträde över fiberbaserade nät.

Det slutliga beslutet för dessa marknader var, enligt den ursprungliga tidplanen, tänkt att fattas i slutet av 2009. Med anledning av att det är nödvändigt att kommunicera beslutsutkasten igen kan slutligt beslut fattas först i början av 2010.

Bakgrund skyldighetsbeslut

PTS beslutade 2004 och 2005 om de skyldigheter som i dag gäller på de olika delmarknader som finns inom marknaden för elektronisk kommunikation. PTS genomför nu andra generationen av marknadsanalyser och skyldighetsbeslut. Två samråd med operatörer avseende beslutsutkasten för de nationella marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bredbandstillträde för grossistledet har genomförts under december 2008-augusti 2009. Innan slutliga beslut fattas måste PTS även genomföra ett samråd med EU-kommissionen och andra regleringsmyndigheter inom EU.

Ta del av de omarbetade beslutsutkasten.

För mer information:
David Troëng, konkurrensavdelningen, tfn: 070-861 72 19
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55