PTS och Svenska Kraftnät utvecklar landets krishantering

2009-11-09

PTS och Svenska Kraftnät anordnar tillsammans med länsstyrelserna och el- och telebolag fyra seminarier i syfte att utveckla krishanteringsförmågan hos de deltagande verksamheterna. Seminarierna blir en arena där representanter från el- och telebolag, länsstyrelser och kommuner träffas och utbyter information med varandra.

Vid en kris måste många olika aktörer agera för att minska konsekvenserna av det inträffade. Samverkan mellan aktörerna innebär sannolikt att krisen hanteras på ett mer effektivt sätt. En förutsättning för god samverkan är att aktörerna har förståelse för varandras verksamheter och att kontaktnät byggs upp innan något inträffar.

Det första seminariet med syfte att utveckla samverkan gick av stapeln i Göteborg 2-3 november. Alla medverkande var överens om att kontaktnät behöver byggas innan en kris inträffar och att seminarier är en utmärkt form att skapa dessa kontakter.

Arbetar du på länsstyrelsen eller i en kommun och vill delta? De tre resterande seminarierna hålls i:

Luleå 8-9 december - anmälan till birgitta.gustafsson@lansstyrelsen.se (för deltagare från Västerbotten curt.hornqvist@lansstyrelsen.se)
Gävle 3-4 februari - anmälan till nils-gunnar.akerstrom@lansstyrelsen.se
Stockholm 10-11 mars – kontakt för anmälan ej bestämd

För mer information om seminarierna:
Jonny Nilsson, PTS enhet för robust kommunikation, tfn: 070-683 23 96