PTS vill informera fastighetsägare om risker med exklusivitetsavtal och kollektivanslutning

2009-11-20

Det blir allt vanligare att operatörer ingår avtal med fastighetsägare som ger operatören ensamrätt att leverera bredbandstjänster via fastighetens egna nätverk. Sådana exklusivitetsavtal kan vara begränsande för såväl konkurrensen på marknaden som valfriheten för konsumenterna. Det kommer PTS fram till i rapporten ”Kartläggning av affärsmodeller mellan operatörer och fastighetsägare”.

Operatörer erbjuder olika affärsmodeller för leverans av bredbandstjänster när ett fastighetsnät i ett flerbostadshus ska installeras eller uppgraderas. Det blir allt vanligare med exklusivitetsavtal i sådana sammanhang. Från operatörens perspektiv minskar ett exklusivitetsavtal riskerna med en investering, samtidigt som fastighetsägaren i de flesta fall får en subvention av hela eller delar av installationskostnaden. PTS har kartlagt de olika affärsmodellerna för att bättre förstå innebörden och effekterna.

I kartläggningen har PTS funnit att vissa kombinationer av affärsmodeller och anslutningsformer skapar situationer som allvarligt begränsar såväl konkurrensen på marknaden som valfriheten för konsumenterna. Ett exempel på en mycket begränsande situation är om operatören får ensamrätt och det endast finns ett fastighetsnät alternativt om alla boende i ett flerbostadshus ansluts kollektivt.

PTS kommer nu genomföra informationsinsatser mot fastighetsägare för att skapa större medvetenhet om de begränsningar som vissa avtal innebär och vilka alternativ som bör undvikas. PTS har dessutom föreslagit reglering av Telia Soneras fiberbaserade accessnät, vilket kommer öka förutsättningarna för att fler operatörer ska kunna konkurrera om att leverera bredbandstjänster till boende i flerbostadshus. Detta förslag skulle både främja konkurrensen och öka konsumenternas valfrihet.

För att konsumenternas valfrihet inte ska begränsas och för att fastighetsägare ska kunna agera långsiktigt för prisvärda tjänster till boende i flerbostadshus rekommenderar PTS att fastighetsägare undviker:

  • kollektivanslutning
  • långa bindningstider vid exklusivitetsavtal
  • att ingå avtal som ger operatören exklusiv distributionsrätt av bredbandstjänster i hela fastigheten.

Mer om affärsmodeller och anslutningsformer

En stängd modell tillåter ingen konkurrens i ett specifikt LAN- eller kabel-tv-nät i ett flerbostadshus. Vid tillämpning av den stängda modellen finansierar vanligtvis operatören hela eller delar av det nya eller uppgraderade fastighetsnätet. I gengäld får operatören exklusiv rätt att nyttja och distribuera sina tjänster i fastighetsnätet. Avtalen kallas därför vanligen för exklusivitetsavtal. Huruvida den stängda modellen kan anses begränsa konkurrensen beror främst på vilken anslutningsform som fastighetsägaren väljer för de boende i huset samt på om det finns flera nät i fastigheten.

En öppen affärsmodell möjliggör konkurrens mellan två eller flera bredbandsleverantörer i ett specifikt LAN- eller kabel-tv-nät i ett flerbostadshus. Operatören erbjuder ett avtal som möjliggör för konkurrens från andra operatörer. Om den öppna modellen kombineras med kollektivanslutning begränsas förutsättningarna för konkurrens och därmed även konsumenternas valfrihet.

Kollektiv anslutning innebär att samtliga boende i ett flerbostadshus är låsta att köpa en eller flera bredbandstjänster av en viss tjänsteleverantör. Inlåsningen varar vanligen under flera år och i gengäld erbjuder operatören i allmänhet lägre priser för de aktuella tjänsterna jämfört med individuell anslutning.

Individuell anslutning innebär att varje hushåll självständigt bestämmer tjänsteleverantör och tjänsteutbud.

Läs rapporten ”Kartläggning av affärsmodeller mellan operatörer och fastighetsägare”

För mer information:
Viktoria Arwinge, enheten för accessnät, tfn: 073-640 58 76
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55