Samråd om ekonomiskt utrymme i prisregleringen av bitströmstillträde

2009-10-05

PTS går idag ut på samråd med operatörer om det ekonomiska utrymme som ska gälla vid prisregleringen av bitströmstillträde. Syftet med förslagen är att skapa såväl investeringsincitament som en långsiktig och förutsägbar prisutveckling på området.

I utkastet till skyldighetsbeslut för marknaden för Bredbandtillträde för grossistledet föreslår PTS en förändring av prisregleringen av bitströmstillträde. Den föreslagna prisregleringen har sin utgångspunkt i en kostnadsbaserad prisreglering enligt LRIC-metoden men med ett tillägg, ett så kallat ekonomiskt utrymme. Det ekonomiska utrymmet syftar till att verka för att relationen mellan grossistpriserna på bitströmstillträde och nätinfrastrukturtillträde ger incitament för de tillträdande operatörerna att öka graden av egna investeringar.

PTS föreslår att det ekonomiska utrymmet, uttryckt i en procentsats, ska fastställas i skyldighetsbeslutet. Det innebär att utrymmet förblir detsamma under den tid som skyldighetsbeslutet gäller. Syftet med det förslaget är att skapa en tydlig och förutsägbar prisutveckling för operatörer i valet mellan att köpa bitströmstillträde och i högre grad investera i egen infrastruktur .

Syftet med samrådet är att PTS ska få ta del av operatörernas synpunkter på fastställandet av det ekonomiska utrymmet och förslaget att procentsatsen ska fastställas i skyldighetsbeslutet.

Synpunkter ska vara PTS tillhanda senast den 23 oktober.

Ta del av samrådsdokumenten här.
Länk till utkast till skyldighetsbeslut för marknaden Bredbandstillträde för grossistledet.

Fakta bitströmstillträde
PTS har beslutat om att andra operatörer ska få tillträde till Telia Soneras nät för att kunna erbjuda bredband på två sätt – LLUB och bitström. Bitströmstillträde gör det lättare för operatörer att erbjuda bredband i områden där kundunderlaget inte är så stort att det lönar sig att investera i egen bredbandsutrustning. Med bitströmstillträde avses mer exakt att en grossistkund hyr en komplett tjänst för överföring av bredband till slutkunden.

För mer information:
Bo Andersson, chefsekonom, tfn: 073-644 57 97
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55