Inget behov av konkurrensregler för kabel-tv

2010-12-10

PTS anser att det inte behövs konkurrensfrämjande regler på marknaden för kabel-tv. Tillväxten av iptv är den viktigaste förklaringen till myndighetens bedömning. PTS pekar dock på att det förekommer vissa hinder för konkurrens på marknaden och att fastighetsägare spelar en viktig roll för en fortsatt positiv utveckling på området.

Som ett led i översynen av broadcastingmarknaderna har PTS analyserat konkurrenssituationen vid distribution av trådbunden tv (kabel-tv samt iptv via fiber-LAN och xDSL). I oktober samrådde PTS rapporten ”Marknadsutvecklingen för trådbunden tv” med marknadens aktörer. PTS står efter samrådet fast vid sin slutsats att konkurrensfrämjande reglering på området inte är aktuell.

PTS konstaterar att iptv har fortsatt att växa under perioden sedan den förra marknadsanalysen 2005, och att förutsättningarna för att denna utveckling ska fortsätta är goda. Tillväxten av iptv har inneburit ett större konkurrenstryck på kabel-tv-operatörerna, en ökad valfrihet för fastighetsägare som vill erbjuda tv till sina boende och ett ökat tjänsteutbud för konsumenterna.

I rapporten konstaterar PTS att kabel-tv-operatören Com Hem i dag har en stark förhandlingsposition gentemot programbolagen (tv-kanalerna) på grund av sin stora kundbas av framför allt analog-tv-kunder. Att fastighetsägare kollektivt anslutit hushåll i flerfamiljshus till ett stort analogt basutbud har dämpat tillväxten av nya plattformar för trådbunden tv. För att marknaden ska fortsätta att utvecklas i en positiv riktning betonar PTS att det är viktigt att fastighetsägare gör informerade val och beaktar konkurrens- och valfrihetsaspekter när de tecknar avtal med en tv-leverantör.

- Fastighetsägarna har ett stort inflytande över marknadens fortsatta utveckling, säger David Troëng, chef för konkurrensavdelningen på PTS. Väljer fastighetsägare att fortsätta med avtal om kollektiv anslutning av tv-tjänster med ett större basutbud av tv-kanaler kommer det vara fortsatt svårt för konkurrenter till exempelvis Com Hem att vinna slutkunder i sådana fastigheter.

PTS påpekar i rapporten att drivkraften för kunder att byta tv-leverantör kan försämras när kostnaden för tv-tjänsten inkluderas i hushållens boendeavgift eller hyra och på så sätt blir ”osynlig” för kunden. Skulle fastighetsägaren inkludera ännu fler tjänster, som exempelvis bredband och telefoni, i hushållens boendekostnader minskar transparensen ytterligare, vilket skulle påverka kundrörligheten även vad gäller andra tjänster.


Länk till rapporten

Länk till samrådssvar

Länk till goda råd till fastighetsägare


För mer information:
David Troëng, chef för konkurrensavdelningen, tfn: 070-861 72 19
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Broadcasting-marknaderna

Marknaden för programutsändningstjänster (broadcasting) var tidigare utpekad av EU-kommissionen som aktuell för förhandsreglering. PTS beslutade i slutet av 2005 om skyldigheter för Teracom på denna marknad. PTS beslutade efter nya marknadsanalyser 2009 och 2010 om de skyldigheter som i dag gäller på grossistmarknaderna för utsändning av tv och radio via marknät. PTS ålade Teracom skyldigheter på marknaden för fri-tv via marknät samt marknaden för nationell analog ljudradio.

Läs mer om broadcasting