Uppdaterad prismetod för bitström

2010-06-09

PTS har uppdaterat den prismetod som ligger till grund för prissättning av bitströmstillträde. Detta med anledning av att det nu finns ett nytt skyldighetsbeslut för bitströmsmarknaden.

PTS styrelse fattade det nya skyldighetsbeslutet för bitströmsmarknaden den 24 maj 2010. Enligt beslutet har priset för bitströmstillträde sin utgångspunkt i en kostnadsorienterad prisreglering, i likhet med den prisreglering som gäller för nätinfrastrukturtillträde (LLUB). PTS anser att användningen av huvudsakligen samma metod bör öka tydligheten för operatörerna. Tidigare användes den så kallade retail minus-metoden i prisregleringen för bitströmstillträde. Priset på bitströmsaccesser sjunker som resultat av bytet av metod.

Det kostnadsorienterade priset för bitströmstillträde kompletteras med ett tillägg, ett så kallat ekonomiskt utrymme. För 2010 och till dess att PTS publicerar nästa prismetod ska det ekonomiska utrymmet vara 11 procent för bitströmstillträde baserat på delad ledning och 7 procent för bitströmstillträde baserat på hel ledning. PTS kommer att se över procentsatserna årligen.

Både beräkningen av procentsatserna och hur pass ofta en översyn av procentsatserna ska ske har samråtts med operatörer under slutet av 2009.

Läs prismetoden här
Se kalkylen som ligger till grund för det ekonomiska utrymmet (excelfil, nytt fönster)
Läs om samrådet som genomfördes 2009 här

För mer information:
Bo Andersson, chefsekonom, tfn: 073-644 57 97
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55