EU undersöker internetoperatörers trafikhantering

2011-12-14

PTS skickar i dag ut en enkät till ett antal svenska internetoperatörer, som EU-kommissionen och Berec utarbetat. Syftet är att tillsammans med andra EU-länder skapa en bild av operatörers trafikhantering och hur transparensen gentemot användarna fungerar i EU. 

EU-kommissionen vill kartlägga hur internetoperatörer inom EU påverkar trafiken på internet genom sin trafikhantering, och hur användare informeras om trafikhanteringen och dess effekter. Dessutom vill Kommissionen veta i vilken utsträckning användarna kan undvika eventuella begränsningar i sina internettjänster, t.ex. genom att välja alternativa erbjudanden utan begränsningar. Berec, som är en sammanslutning av regleringsmyndigheterna inom EU, samordnar kartläggningen som i Sverige sköts av PTS. 

PTS har valt ut fem mobilnätsoperatörer respektive åtta fastnätsoperatörer på den svenska marknaden som ska besvara enkäten. Dessa operatörer står tillsammans för minst 90 procent av samtliga fasta respektive mobila internetanslutningar. Enkätsvaren ska ha kommit in till PTS senast den 20 januari 2012.

EU-kommissionen kommer att använda resultatet av undersökningen i sin bedömning av om det finns behov av ytterligare initiativ på EU-nivå för att främja öppenhet och nätneutralitet.

För mer information:
Peter Thörnqvist, konkurrensavdelningen, tfn: 08-678 57 50

Länkar till mer information

Enkäten finns på EU-kommissionens telekomsida (i nyhetslistan)

Information från EU-kommissionen angående debatten om öppet internet och nätneutralitet

PTS information om ett öppet internet

Vad är Berec?

Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications) är en europeisk myndighet där de nationella regleringsmyndigheterna i Europa arbetar tillsammans för harmonisering och konkurrens inom EU till nytta för konsumenterna.

Vad är trafikhantering?

Operatörer använder trafikhantering för att påverka överföringen av datatrafik i ett nät. Det kan t.ex. handla om att operatören vid trängsel i näten vill prioritera trafiken för innehållstjänster som är beroende av ett jämnt och kontinuerligt trafikflöde. Det kan också handla om att blockera trafik för internetbaserade tjänster som är mycket kapacitetskrävande eller som konkurrerar med tjänster som operatören själv tillhandahåller.