Marknad för kanalisation kan lyfta bredbandsutbyggnaden

2011-12-01

Mer bredband utanför tätbebyggda områden skulle bli resultatet om mer kanalisation för bredband etableras och blir tillgänglig. PTS identifierar i en rapport till regeringen vilka hinder som finns på området och ett antal potentiella lösningar som bör utredas vidare. 

Tillgång till tomrör för bredband, så kallad kanalisation, skulle göra det betydligt billigare att bygga bredband utanför tätare bebyggda områden. Men det saknas i dag fungerande affärsmodeller för att gräva ner, sälja, hyra ut och förmedla kanalisation. Post- och telestyrelsen (PTS) har i rapporten ”Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation” på uppdrag av regeringen utrett tänkbara affärslösningar som skulle kunna sätta fart på marknaden. Rapporten lämnas till regeringen i dag. 

- Varje ny kilometer ger potential att ansluta runt 30 användare till bredband i lands- och glesbygd där bredband annars förmodligen inte skulle anläggas på kommersiella grunder, säger Göran Marby, generaldirektör på PTS. Vid etablering av fibernät står grävkostnaden för upp till 80 procent av den totala kostnaden, vilket illustrerar vilka möjligheter som skulle kunna öppnas om mer kanalisation läggs ned och blir tillgänglig.

PTS identifierar en rad hinder för en fungerande marknad för kanalisation. Det handlar till exempel om att energi- respektive telebolag har olika planeringshorisont, att ansvars- och kostnadsfördelning är oklar, bristande information och samordning kring grävarbeten, samt problem med marktillträde. 

Samtidigt finns en rad möjliga lösningar, som var för sig eller tillsammans skulle kunna underlätta gemensam utbyggnad och utnyttjande av kanalisation. PTS beskriver fem möjliga affärslösningar i rapporten.

En rad frågor behöver utredas ytterligare. PTS föreslår bland annat att staten ska utreda hur affärslösningen ”Infrastructure Clearing House” kan utformas och finansieras. En sådan organisation skulle kunna fungera som en spindel i nätet för kanalisationsaffärer och väga upp risker vad gäller den initiala investeringen i kanalisation. Det bör också undersökas hur webbplatsen Ledningskollen kan fungera för samordning av kanalisationsprojekt. PTS stödjer även Bredbandsforums förslag om att en statlig utredning bör titta närmare på markfrågor relaterat till bredbandsutbyggnad och föreslå effektiviseringar. En sådan utredning bör inkludera frågor som rör nät för både energi och elektroniska kommunikationer.

Ta del av rapporten

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55