Priser i fokus för PTS tillsyn på bredbandsområdet 2011

2011-12-20

PTS har stärkt sin konkurrenstillsyn på de reglerade bredbandsmarknaderna under 2011. Tillsyn av prissättningen har varit i fokus, efter att myndigheten slutfört sin revidering av reglerna för prissättning. Det redovisar PTS i sin "Tillsynsrapport för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde 2011". 

PTS skyldighetsbeslut 2010 innebar att flera fibertillträden regleras. PTS har under 2011 i första hand granskat att Telia Sonera erbjuder tillträde enligt skyldighetsbeslutet. Tillsynen har bland annat resulterat i ett föreläggande till Telia Sonera om att tillhandahålla svartfiber i accessnätet. Detta föreläggande är överklagat till förvaltningsrätten. PTS har även genomfört trepartssamtal med grossistkunder och Telia Sonera för att identifiera och lösa ut konkreta frågeställningar vad gäller tillträde till fiber.

Kopparpriser har granskats

Pristillsynen har fokuserat både på koppar- och fiberbaserade produkter. Efter att PTS granskat priserna på bland annat installation av hel ledning från kopplingsskåp har Telia Sonera justerat sin prissättning. Denna tillsynsåtgärd kan förväntas få stor effekt, eftersom priserna i vissa av de aktuella fallen nu är väsentligt lägre. PTS granskar också i ett pågående tillsynsärende en aviserad prishöjning på produkterna hel och delad ledning. Vad gäller fibertillträden har Telia Sonera efter begäran från PTS redogjort för hur företagets prissättning följer PTS beslut. En granskning av Telia Soneras prissättning av fiberprodukter pågår.  

Biströmstillträde via fiber på plats

På marknaden för bitströmstillträde har PTS prioriterat tillsyn av att nya bitströmsprodukter via fiber kommer på plats. PTS har begärt månadsvis rapportering av Telia Sonera och haft regelbundna möten för att följa upp detta. Produkten för bitström över fibernät lanserades i maj 2011. Då fanns även funktionalitet för ip-telefoni över bitström på plats, vilket PTS också följt upp i sin tillsyn. Även funktionalitet för ip-tv över bitström har varit en viktig fråga, och i dag erbjuds detta mot offert av Telia Sonera. PTS granskning av prissättningen för bitströmstillträde pågår.

PTS har kunnat arbeta intensivt med tillsyn under 2011 på grund av en förstärkning av tillsynsverksamheten. Detta har varit nödvändigt för att kunna möta upp mot de nya kraven i lagen om tätare marknadsanalyser, och samtidigt bedriva en fokuserad tillsyn.

I februari kommer PTS att publicera sin plan för tillsynen på bredbands­marknaderna under 2012. Marknadens aktörer är välkomna att lämna förslag på prioriteringar inom tillsyn senast den 16 januari via e-post till kristina.mellberg@pts.se.

Läs rapporten   

För mer information:
Viktoria Arwinge, chef enheten för accessinfrastruktur, tfn: 073-640 58 76
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55