Så ska operatörer kunna samutnyttja befintliga fastighetsnät

2011-12-21

Från den 1 juli 2011 finns en ny bestämmelse i lagen om elektronisk kommunikation som ska göra det möjligt att samutnyttja fastighetsnät i till exempel flerfamiljshus. PTS presenterar i dag en rapport med överväganden kring hur myndigheten kan komma att tillämpa bestämmelsen.

En ny bestämmelse i lagen om elektronisk kommunikation säger att den som äger eller har nyttjanderätt till fastighetsnätet under vissa förutsättningar ska vara skyldig att se till att andra operatörer kan använda det. Syftet med bestämmelsen är att öka konkurrensen, och därmed valfriheten för konsumenterna.

Den rapport som PTS i dag publicerar har tidigare samråtts med marknadsaktörer, och under hösten kompletterats med överväganden kring den marknadsmässiga ersättning som tillträdande operatör ska betala. 

PTS ska ta emot och behandla ansökningar från operatörer under förutsättning att operatören inte kan komma överens om ett gemensamt nyttjande av fastighetsnätet med ägaren av nätet eller den operatör som har nyttjanderätt till det. Den aktör som vill utnyttja fastighetsnätet ska betala en marknadsmässig ersättning som bör täcka såväl direkta kostnader som ersättning för investeringsrisk och ingrepp i förfoganderätt.

I takt med att PTS prövar inkomna ansökningar blir det tydligare hur lagen ska tillämpas.

Läs rapporten

För mer information:
Viktoria Arwinge, chef för enheten för accessinfrastruktur, tfn: 073-640 58 76
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55