Tydlig information viktigt för konsumenter vid val av anslutning till internet

2011-12-08

Internetleverantörerna kan bli tydligare i informationen till konsumenter om begränsningar i framförallt mobila bredbandstjänster. Det visar en granskning som PTS och Konsumentverket genomförde under senvåren 2011 och som presenteras i rapporten ”Transparenta internetaccesser” till regeringen.

PTS och Konsumentverket har granskat om internetleverantörerna ger tillräckligt tydlig information om begränsningar i sina bredbandstjänster och om möjligheterna att byta leverantör.

Flera förbättringsområden

Granskningen visar att informationen till konsumenterna är tydlig i vissa delar, men att det också finns brister i informationen. Bland annat saknas helt information om i vilken utsträckning leverantörerna använder trafikhantering, och hur detta påverkar konsumentens användning av tjänsterna.

Konsumenter bör få tydligare information om begränsningar som exempelvis beror på bristande kapacitet eller överföringshastighet och om vilka åtgärder leverantören vidtar som kan påverka datatrafiken i de nät de kontrollerar.

Det måste också bli tydligare hur de begränsningar av fildelning och ip-telefoni som används i många avtal påverkar konsumentens användning av olika tjänster. Dessutom bör leverantörer tydligare avgränsa avtalsklausuler som definierar vad som ska anses som missbruk av tjänsterna. Dessa informationsbrister riskerar leda till att konsumenter först efter ett köp upptäcker att det finns begränsningar i tjänsten som de tidigare trott att de haft tillgång till.

Leverantörer bör också ge tydligare information om bindningstid och uppsägningstid så att  konsumenter lättare kan ta ställning till möjligheten att byta leverantör. Långa uppsägningstider hämmar rörligheten på marknaden och detta är ett problem som PTS och Konsumentverket även tidigare uppmärksammat.

Välinformerade konsumenter gör medvetna val

Tillgång till tydlig information främjar konsumenternas möjlighet att välja de bredbandstjänster de vill ha. För att uppnå valfrihet för konsumenterna krävs tydligare information om egenskaperna hos de bredbandstjänster som marknadsförs och tydligare information om svårigheter vid byte av tjänsteleverantör.

PTS kommer under 2012 att se över behovet av att utfärda föreskrifter för att på bästa sätt se till att konsumenterna får ett bra underlag för att göra informerade val. Arbetet kommer att ske i dialog med branschen, Konsumentverket och berörda konsumentorganisationer.

Konsumentverket avser att under 2012 granska internetleverantörernas marknadsföring samt avtalsvillkor utifrån bindningstid. Granskningen kommer även att omfatta marknadsföring av erbjudande ”utan bindningstid”.

Rapporten är en delredovisning av ett regeringsuppdrag till PTS om informationsinsatser för ökad öppenhet avseende bredbands- och internetuppkopplingar.

Ta del av rapporten

Att tänka på vid val av bredband (pdf, öppnas i nytt fönster)

För mer information:
Anna Boström, tfn: 073-644 55 23
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55