Bättre information från Telia Sonera till grossistkunder

2012-11-09

PTS avslutar ett tillsynsärende som gäller Telia Soneras information till grossistkunder om företagets fiberutbyggnad till enfamiljshus. Skälet är att Telia Sonera nu utvecklar nya rutiner och kontinuerligt förbättrar informationen.

Telia Sonera är skyldigt att lämna tillträde till sitt fibernät till andra operatörer. För att operatörerna ska kunna planera sina etableringar, utforma marknadsföring och beställa tillträde är också Telia Sonera skyldigt att tillhandahålla information om var man byggt ut sitt fibernät.

I april 2012 begärde ComHem att PTS skulle inleda ett tillsynsärende bland annat om Telia Soneras informationsgivning. PTS valde att dela upp tillsynsbegäran i två olika ärenden, ett rörande frågan om skyldigheten att lämna information och ett rörande övriga frågor. Det nu aktuella ärendet rör enbart frågan om skyldigheten att lämna information.

PTS har inom ramen för tillsynsärendet haft en dialog med Telia Sonera, som nu utvecklat sina rutiner och förbättrat informationen till marknaden. PTS ser detta som ett direkt resultat av den konstruktiva dialogen mellan myndigheten och de båda företagen. 

PTS anser att det i nuläget saknas anledning att gå vidare med det aktuella tillsynsärendet om skyldigheten att lämna information, men fortsätter arbetet med tillsyn av hur Telia Sonera uppfyller sina skyldigheter i övrigt.

Ta del av avskrivningsbeslutet

För mer information:
Roger Gustafsson, enheten för accessinfrastruktur, tfn 073-644 57 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55