Berec kritisk till ETNO-förslag

2012-11-16

ETNO (European Telecommunication Network Operators’ Association, som företräder de forna monopolistoperatörerna) har föreslagit att det internationella telereglementet ska ändras så det blir möjligt att på olika sätt begränsa internet. PTS och Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications) är kritiska till ETNO:s förslag.

I december ska det internationella telereglementet ses över. Det görs på den internationella teleunionens (ITU) konferens World Conference on International Telecommunications, som äger rum i Dubai.

ETNO:s förslag

Inför konferensen har flera länder och organisationer lyft olika frågor som de anser bör ingå i den här översynen. I korthet försöker ETNO få med nya regler kring internet, som tidigare inte alls ingått i reglementet. De föreslagna reglerna går bland annat ut på att förhindra länder från att införa regler som skulle begränsa operatörers möjligheter att över internet särbehandla trafik(t.ex. s.k. nätneutralitetskrav), och införa debiteringsmodeller gentemot slutanvändarna baserade på vad man gör över internet och vilka tjänster som används.

ETNO har även försökt få in regler som syftar till att stötta telekomoperatörer i avtalsförhandlingar med innehållsleverantörer där operatörer kräver mer ersättning för transporterad data över internet. Vad ETNO förespråkar är egentligen att den samtrafikordning som gällt för rösttrafiken i de traditionella kretskopplade telenäten, inklusive de debiterings- och affärsmodeller som detta möjliggjort, även ska gälla för datatrafiken i dagens ip-baserade nät.

Berec kritiskt till förslagen

Myndigheterna inom Berec befarar att en ändring av reglementet i enlighet med ETNOs förslag skulle skapa obalans på marknaden. Det skulle antagligen kräva ytterligare reglering, vilket myndigheterna är kritiska till. En utveckling i linje med den som ETNO förespråkar riskerar enligt Berec att underminera de principer som ligger bakom internets framgång hittills, med decentralisering och enkelhet där nätet och de tjänster nätet transporterar är åtskilda.

Berec menar att det ligger i allas intresse att skydda den fortsatta utvecklingen av den öppna, dynamiska och globala plattform som internet ger, som har utvecklats över tiden (utan reglering), och möjliggjort så mycket innovation i nätets ändpunkter. En utveckling i linje med den ETNO önskar riskerar att undergräva detta och leda till stora välfärdsförluster, menar Berec.

- PTS inställning är att internet ska vara öppet. Därför tycker PTS att ETNO:s förslag är olyckligt. Det är glädjande att vi kunnat få till ett gemensamt uttalande där Berec uttrycker vår kritiska ståndpunkt. Vi hoppas nu få gehör för detta på ITU:s konferens i december, säger Ola Bergström, chef för enheten för internationell samordning.

Läs Berecs uttalande

Kontaktperson:
Ola Bergström, enheten för internationell samordning, tfn: 08-678 58 77

Bakgrund

ITR – det internationella telereglementet. Reviderades senast 1988.
ITU – International Telecommunication Union, Internationella teleunionen. ITU är en mellanstatlig internationell organisation för global samordning av telenät och teletjänster. ITU bildades 1865 och är sedan 1947 FN:s fackorgan inom telekommunikationsområdet.
WCIT 12 – World Conference on International Telecommunications (WCIT) i Dubai, 3-14 december 2012