Flera hinder för utbyggnad av mobila bredbandsnät

2012-12-20

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört en förstudie om hinder för utbyggnad av mobila bredbandsnät med fokus på 4G-utbyggnaden. Myndigheten identifierar flera faktorer som kan påverka operatörernas förmåga och vilja att bygga ut näten.

I förstudien konstaterar myndigheten att det finns ett fortsatt behov av investeringar i bredbandsnät i såväl tätort som småort för att förbättra täckningen och öka kapaciteten samt att det finns hinder för vidare utbyggnad. Utgångspunkten är att det i första hand är marknaden som ska genomföra denna utbyggnad. Om det finns hinder för investeringar påverkar detta operatörernas förmåga och vilja att bygga ut bredbandsnäten. Det är därför av största vikt att identifierade hinder kan undanröjas.

Bland de hinder som PTS identifierar i förstudien märks:

  • Tillståndsfrågor (bygglovsprocessen, villkor för tillträde till kommunal mark och förslag om högre ersättning till fastighetsägare för mastupplåtelse (SOU 2012:61).
  • Övriga oskäliga villkor, som exempelvis bristande tillgång till data om masternas placering, oskälig kostnadsfördelning mellan operatörer vid mastförstärkning etc.
  • Bristande samordning: Genom ökad samordning kan förutsättningarna för utbyggnad av mobilnät på marknadsmässiga grunder öka.
  • Driftstörningar i elnät: Operatörer investerar betydande kapital i robusthetsskapande åtgärder som i viss utsträckning är kopplad till brister i befintliga elnät.
  • EU:s stödregler för bredbandsutbyggnad, som inte tillåter stöd till mobil bredbandsutbyggnad.

Regeringens Bredbandsforum arbetar bland annat med att undanröja hinder för bredbandsutbyggnad. PTS förstudie om hinder för utbyggnad av mobilt bredband kommer att vara ett underlag för det fortsatta arbetet inom ramen för Bredbandsforum.

Bakgrund

Ett övergripande mål med regeringens it-politik är att Sverige ska ha bredband i världsklass. Ett av regeringens mål på bredbandsområdet är att minst 90% av hushåll och företag bör har tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Motsvarande mål från EU-kommissionen innebär att alla européer senast år 2020 bör ha tillgång till bredband med en överföringshastighet om minst 30 Mbit/s. Mobila bredbandsnät är viktiga för att nå de uppsatta målen.

Ta del av förstudien

För mer information:
Viktoria Arwinge, rådgivare, tfn: 073-640 58 76
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55