Kostnadsorienterade fiberpriser och bättre information efter bredbandstillsynen 2012

2012-12-21

Tillträde till och prissättning av fiber har legat högst på Post- och telestyrelsens (PTS) agenda för bredbandstillsynen 2012. Bland annat har informationen och rutinerna för icke-diskriminering förbättrats när operatörer vill köpa tillträde till grossistprodukten för fiber till villor till följd av PTS tillsyn under året. Det visar den tillsynsrapport som myndigheten publicerar i dag.

Tillsynen av priser på fibertillträden har, efter att Telia Sonera genomfört vissa justeringar, inneburit att prissättningen ligger inom ramen för det som krävs i skyldigheterna. På samma sätt har Telia Sonera efter PTS granskning rättat sig vad gäller tillgången till information och rutiner för icke-diskriminering vid tillträde till fiber till villor. Detta är exempel på tillsynsärenden där PTS inte har behövt underrätta eller förelägga Telia Sonera för att uppnå resultat.

En annan framgång i tillsynen är att Telia Sonera nu även efterlever skyldigheterna om avtalsviten och tjänstenivåavtal, vilket behandlats i ett tillsynsärende under året.

En redogörelse för den tillsyn PTS genomfört på de aktuella marknaderna finns tillgänglig i rapporten

Bakgrund

PTS tillsyn på marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde baserar sig på myndighetens skyldighetsbeslut som syftar till att stärka konkurrensen på marknaden. PTS har beslutat om skyldigheter för Telia Sonera på dessa marknader.

PTS följer upp vilka resultat som uppnåtts i tillsynen två gånger per år, i juni och i december. I samband med detta publicerar PTS en tillsynsrapport som läggs ut på PTS webbplats. Däremellan kan PTS bjuda in marknadens aktörer till seminarier eller workshops i aktuella ämnen.

För mer information:

Andreas Häll, konkurrensavdelningen, tfn: 073-640 58 56
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55