PTS inför regional fördelning av bredbandsstöd

2012-06-25

PTS inför en regional fördelning av de medel myndigheten kan använda för att bidra till utbyggnad av bredband på landsbygden. Tidigare fördelades medlen enligt först till kvarn-princip. Syftet med den nya modellen är att ge alla län en möjlighet att komma igång med bredbandsutbyggnad.

PTS fick 2010 i uppdrag av regeringen att medfinansiera bredbandsutbyggnad på landsbygden. Hittills har PTS medfinansiering bidragit till att 28 000 hushåll och företag fått bredband på landsbygden. Totalt har PTS bidragit med ca 153 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad.

Sedan starten 2010 har engagemanget för bredbandsutbyggnad på landsbygden successivt ökat. Detta har påverkat användningen av bredbandsstöd – ansökningstrycket har ökat. Utifrån dessa ändrade förhållanden fick PTS i april 2012 ett uppdrag av regeringen att se över hur medfinansieringsmedel för 2013 och 2014 bäst fördelas för att få till en så bred utbyggnad av bredband i Sverige som möjligt.  

Först till kvarn-princip under uppstartsfasen

PTS använde tidigare en först till kvarn-princip. Syftet var att motivera länen att komma igång med sin bredbandsutbyggnad. I det läget bedömdes först till kvarn-principen som mest effektiv. Med tanke på det antal ansökningar som inkommit och beviljats har det visat sig vara en väl fungerande modell.

Regional fördelning för resterande stödmedel

Eftersom först till kvarn-principen på sikt riskerar att skapa obalans mellan länen vilket missgynnar en bred utbyggnad i landet, inför PTS nu en regional fördelningsmodell. Den innebär att varje län får en viss andel av stödmedlen.
Den föreslagna fördelningsmodellen ger bättre balans mellan länen - län som inte tidigare fått eller sökt stöd säkras nu åtkomst till medel. En regional fördelningsmodell ger således alla län en möjlighet att komma igång med sin bredbandsutbyggnad.


Svar på regeringsuppdrag om översyn av fördelning av medfinansieringsmedel

För mer information:
Camilla Nyroos, enhetschef på enheten för tillgänglighet och marknadsanalys, tfn: 073-644 57 29
PTS presstjänst tfn: 08-678 55 55