Telia Soneras fiberpriser ligger inom ramen för företagets skyldigheter

2012-04-04

PTS har granskat Telia Soneras prissättning av reglerade fibertillträden och funnit att den i huvudsak är kostnadsorienterad.

PTS tillsyn har omfattat prissättningen av reglerade tillträden, som till exempel fiber till flerbostadshus och villor. Myndigheten har funnit att Telia Soneras prissättning ligger inom ramarna för skyldigheten om kostnadsorientering.

Telia Soneras tillämpning av rabatter har också ingått i granskningen. Det förekommer flera typer av rabatter, bland annat baserat på volymer och avtalstider. PTS har funnit att rabatterna är förenliga med skyldigheterna och att de inte är konkurrensbegränsande.
Sammantaget drar myndigheten slutsatsen att prissättningen inte är ett hinder för att grossistmarknaden för fibertillträden ska kunna fortsätta utvecklas. 

PTS har dock identifierat ett par problem som myndigheten utreder vidare. Ett av dem är att installationsavgifterna för tillträdena inte är kostnadsorienterade, förutom när det gäller tillträdet fiber till villa.

Resultatet av PTS pristillsyn för fiber har presenterats för berörda marknadsaktörer vid ett möte den 4 april, och sammanfattas i en promemoria som återfinns på PTS webbplats.

Under 2012 kommer PTS att fortsatt bedriva tillsyn av de villkor som Telia Sonera tillämpar vid försäljning av fiber, enligt den tillsynsplan som PTS tidigare publicerat. I juni avser PTS att publicera en rapport som summerar tillsynen för årets första två kvartal, med fokus på marknaden för nätinfrastruktur.

Ta del av rapporten
Läs mer om tillsynen

För mer information
Viktoria Arwinge, chef för enheten för accessinfrastrukur, tfn: 073-640 58 76
PTS Presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

PTS beslutade under 2010 om skyldigheter för Telia Sonera att erbjuda grossistkunder tillträde till företagets koppar- och fibernät. Priserna för tillträdet ska vara baserat på kostnader för tillträdet samt en skälig avkastning, enligt en modell PTS tar fram. PTS tillämpning av prisregleringen medger en viss grad av flexibilitet för Telia Sonera, vilket innebär att tillsynsarbetet är mycket viktigt.