Bättre grävsamordning genom Ledningskollen.se kan underlätta utbyggnaden av bredband

2013-10-31

Ledningskollen.se har stora möjligheter att utvecklas till ett bra verktyg för samordning av grävarbeten vid bredbandsutbyggnad. Men då krävs utveckling av funktioner i tjänsten och ökad kunskap hos kommuner om hur tjänsten kan användas för att söka och erbjuda samordning. Det visar en studie om hur Ledningskollen.se mer effektivt kan användas för samordning av grävarbeten vid förläggning av bredband som Post- och telestyrelsen (PTS) genomfört.

Vid etablering av fibernät kan grävkostnaden stå för en stor del av den totala kostnaden. För att underlätta utbyggnad och utnyttjande av kanalisation behöver bland annat information och samordning kring grävarbeten bli bättre. Genom samordning av grävarbeten, samförläggning av exempelvis elnät och bredbandskanalisation kan kostnaden för bredbandsutbyggnad sänkas avsevärt. Studien visar att det finns ytterligare viktiga aspekter på samordning av grävarbeten, förutom att minska kostnader ur ett kommunalt perspektiv. Det rör sig om exempelvis mindre störningar i samhället på grund av uppgrävda gator och att effektivisera processen inför planering av nya exploateringsområden.

Ledningskollen.se är redan idag en etablerad tjänst för att undvika skador på ledningar vid grävningar och annat markarbete. Tjänsten har idag över 460 anslutna ledningsägare, inklusive alla nationella el- och teleoperatörer. Ledningskollen.se kan redan idag användas av dem som är i behov av samordning av grävarbeten, men den funktionen har hittills utnyttjas i relativt begränsad omfattning. PTS fick 2012 ett uppdrag av regeringen att genomföra en studie om hur det webbaserade verktyget Ledningskollen.se mer effektivt kan användas för samordning av grävarbeten vid förläggning av bredband. Studien har genomförts tillsammans med SKL, Bredbandsforum och Kalmar kommun.

Ta del av rapporten

Om Ledningskollen.se

Ledningskollen.se lanserades nationellt den 1 december 2010. Tanken med tjänsten är att minska antalet grävskador på samhällets viktiga infrastruktur, inte bara inom telekom utan alla typer av nät. Ledningskollen.se kan även användas av ledningsägare som exempelvis vill undersöka möjligheterna till samförläggning med någon annan aktör. Det är gratis att använda Ledningskollen.se, både för den som planerar ett arbete och den som äger ledningar.

Tjänsten drivs av PTS och finansieras av PTS, Svenska Kraftnät och Trafikverket. En rad stora ledningsägare inom främst energi och telekom har gemensamt och frivilligt deltagit i arbetet med att skapa Ledningskollen.se. Idag är över 460 ledningsägare anslutna till Ledningskollen.se bl.a. alla de nationella teleoperatörerna och elbolagen och över 120 000 ärenden hanteras per år.

För mer information:
Rita Hammarstedt, projektledare, tfn 073-640 58 31
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55