Fel relaterade till mjukvara vanligaste orsaken till större störningar i kommunikationsnäten

2013-05-27

Mjukvarurelaterade fel är den vanligaste orsaken till större störningar i de elektroniska kommunikationsnäten i Sverige. De mjukvarurelaterade felen har gett längst störningstid och orsakat flest drabbade abonnenter. Mobiltelefoni, ip-telefoni samt mobilt internet står för majoriteten av störningarna i telenäten. Det visar en rapport som Post- och telestyrelsen, PTS, sammanställt av de störningar som operatörerna har rapporterat till PTS under 2012.

Sedan 1 april 2012 är operatörerna skyldiga att rapportera större incidenter till PTS. Skyldigheten för operatörer att rapportera störningar och avbrott ska ge PTS ett underlag för att kunna göra bedömningar av om det finns anledning att misstänka att bestämmelserna om driftsäkerhet inte efterlevs och i sådana fall göra det möjligt för PTS att bedriva tillsyn. Rapporterna kan även komma att utgöra en viktig grund för myndighetens långsiktiga arbete för att främja driftsäkerheten i de elektroniska kommunikationerna.

De bestämmelser som finns om driftsäkerhet i lagen om elektronisk kommunikation, ställer upp en grundläggande nivå av driftsäkerhet. Marknaden för elektroniska kommunikationer är avreglerad vilket innebär att konkurrensen ska leda till att marknadsaktörerna upprätthåller en tillräckligt god beredskap för att kunna åtgärda störningar och fel som uppstår.

PTS arbetar just nu med att förtydliga den grundläggande nivån för driftsäkerhet, genom framtagning av nya föreskrifter. Fortsättningsvis kommer sammanställningen över större störningar att redovisas i PTS risk och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation.

Ta del av rapporten

För mer information:
Anna Wibom, tfn: 08-678 55 58
eller PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55