Fokus på fiber till enfamiljshus i PTS bredbandstillsyn 2013

2013-12-19

Post- och telestyrelsen (PTS) publicerar i dag en rapport om tillsynen på marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde under 2013. PTS vill också ha synpunkter på den kommande tillsynsplanen för 2014.

PTS har under 2013 fokuserat på pristillsyn av kopparbaserade grossistprodukter samt förutsättningarna för bättre tillträde till fiber till enfamiljshus. Tillgång till information, tidpunkten för när information bör vara tillgänglig för externa grossistkunder och förutsättningar för operatörsbyte är några av de områden PTS granskat.

PTS granskar också ett antal nyckeltal som ska fånga upp eventuell diskriminering av externa grossistkunder i jämförelse med Telia Soneras egen slutkundsverksamhet. Granskningen har inte visat på några väsentliga skillnader, som skulle kunna tyda på att diskriminering förekommer.

Läs om tillsynen 2013 i tillsynsrapporten

Lämna synpunkter på tillsynsplanen för 2014

PTS kommer att genomföra tillsyn av accessnätsmarknaderna även 2014. Myndigheten välkomnar därför förslag från marknadens aktörer på vilka områden tillsynen bör fokuseras på. PTS kommer därefter att besluta om en tillsynsplan som publiceras på PTS webbplats.

PTS vill passa på att uppmärksamma berörda aktörer på att den tillsynsplan som tas fram kan komma att behöva revideras när PTS beslutar om en ny marknadsreglering under 2014.

Synpunkter på tillsynsplanen för 2014 mejlas senast den 31 januari 2014 till roger.gustafsson@pts.se

För mer information:
Roger Gustafsson, konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 57 52
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

PTS tillsyn på marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde baserar sig på myndighetens skyldighetsbeslut som syftar till att stärka konkurrensen på marknaden. PTS har beslutat om skyldigheter för Telia Sonera på dessa marknader.

PTS följer upp vilka resultat som uppnåtts i tillsynen två gånger per år, i juni och i december. I samband med detta publicerar PTS en tillsynsrapport som läggs ut på PTS webbplats. Däremellan kan PTS bjuda in marknadens aktörer till seminarier eller workshops i aktuella ämnen.