PTS välkomnar förslag om effektivare bredbandsstöd

2013-06-12

Post- och telestyrelsen (PTS) föreslås nya uppgifter i arbetet med stöd till bredband på landsbygden. Syftet med förändringarna är att skapa tydlighet och enklare hantering av bredbandsstöd.

Förslagen om effektivare stödhantering lämnades i dag i ett delbetänkande från den offentliga utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin.

Utredningens förslag innebär att PTS inte längre ska hantera medfinansiering av bredbandsprojekt, utan istället i större utsträckning än i dag får en roll som stödjande expertmyndighet med fokus på riktlinjer och uppföljning. Den nationella medfinansiering som PTS beslutat om föreslås samtidigt slås ihop med ordinarie bredbandsstöd som Länsstyrelserna hanterar inom ramen för EU:s landsbygdsprogram. Detta ger förutsättningar för en mer effektiv och enklare hantering i och med att endast en myndighet kommer att handlägga stödansökningarna. Därigenom underlättas också planeringen och utbyggnaden av bredbandsnät.

PTS får enligt betänkandet ansvar för bland annat att ta fram nationella riktlinjer för krav på projekt som söker stöd och för att följa upp bredbandsstödet på nationell nivå.

Arbetet med PTS medfinansiering fortsätter under 2013 (och i viss mån även 2014). Totalt sett har PTS fördelat drygt 233 miljoner kronor till 371 ansökningar som omfattar cirka 50 000 hushåll. I dagsläget finns totalt sett cirka 120 miljoner kronor kvar att fördela.

Läs utredningens delbetänkande

Läs mer om PTS arbete med bredbandsstöd

För mer information:
Åsa Möller, enheten för tillgänglighet och marknadsanalys, tfn: 073-644 56 37
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55