Samråd av beslutsförslag inom nätinfrastrukturtillträde

2013-06-19

PTS inleder första samråd på den ena av de bredbandsmarknader myndigheten analyserar, samt bjuder in till hearing i september.

Post- och telestyrelsen (PTS) har utarbetat förslag till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för nätinfrastrukturtillträde samt principer för utformningen av regleringen på denna marknad. Enligt förslaget ska marknaden även fortsättningsvis vara nationell och omfatta bredband via koppar- och fiberinfrastruktur. PTS har också identifierat Telia Sonera som aktör med betydande inflytande på marknaden.

Syftet med PTS arbete är att främja konkurrensen och därmed konsumenternas valmöjligheter på bredbandsområdet.

PTS efterfrågar nu synpunkter på förslagen från marknadens aktörer, genom ett första samråd. Myndigheten kommer i ett andra samråd att lämna förslag på hur skyldigheterna konkret kan komma att utformas. Detta för att myndigheten först vill ta del av marknadens synpunkter på de nu föreslagna principerna för utformningen av regleringen.

Den som vill lämna synpunkter på förslagen kan göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se senast torsdagen den 19 september 2013. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

Samråd av beslutsförslag inom nätinfrastrukturtillträde.

Hearing den 10 september

PTS bjuder även in till en hearing med anledning av att det formella samrådet har inletts. Syftet med hearingen är att ge berörda parter möjlighet att ställa frågor till PTS avseende de samrådda förslagen.

Hearingen kommer att äga rum tisdagen den 10 september kl 15:00 i PTS lokaler på Valhallavägen 117.

Anmälan till hearingen görs senast 3 september till Susanna Mattsson via e-post susanna.mattsson@pts.se.

Bitströmstillträde på samråd i september

I normalfallet samråds marknaderna för nätinfrastruktur- och bitströmstillträde samtidigt. PTS behöver ytterligare tid för att färdigställa utkastet till bitströmsbeslut. Orsaken är att den marknadsavgränsning vi arbetar utifrån pekar mot att det inte finns någon aktör med sådan marknadsmakt att den ska utses till SMP-operatör på bitströmsmarknaden. För att säkerställa denna arbetshypotes behöver PTS närmare analysera samtliga aspekter som kan påverka SMP-bedömningen.

PTS beräknar att utkastet till bitströmsbeslut kommer att samrådas under september. Resterande samråd och notifiering (EU-samråd) kommer dock att ske parallellt för marknad 4 och 5.

För mer information:
Anders Öhnfeldt, enhetschef, tfn: 073-644 56 56
PTS presstjänst, tfn: 08-678 57 05